Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201125764 nr. 50

25 764 Reisdocumenten

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2011

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht om de stand van zaken en de praktische uitvoering van het wissen van biometrische data die worden verkregen bij de uitgifte van paspoorten (2011Z13783/2011D34233). De commissie vraagt tevens naar de afspraken die daaromtrent met de gemeenten zijn of worden gemaakt.

Allereerst wil ik er op wijzen dat er alleen stappen worden gezet om het biometrische gegeven vingerafdrukken te verwijderen en niet andere biometrische gegevens zoals de gezichtsopname. Voor de informatie over de wijze waarop de vingerafdrukken gaan worden verwijderd uit het reisdocumenten aanvraag- en archiefstation (RAAS) en de planning daarvan verwijs ik kortheidshalve naar de antwoorden die ik heb gegeven op de schriftelijke vragen van het TK-lid Schouw (D66) over het stopzetten van de opslag van vingerafdrukken1.

Ik heb in de antwoorden op de vragen van de heer Schouw ook aangegeven dat de gemeenten zijn geïnformeerd over de stappen die nu worden gezet om de vingerafdrukken te verwijderen. Daartoe heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de NVVB en de VNG. De gemeenten, en ook de andere uitgevende instanties, hebben ook nieuwsbrieven ontvangen met de informatie die tot nu toe beschikbaar is.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Vragen met nummer 2011Z13424, ingezonden op 21 juni 2011.