29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2011

Hierbij stuur ik u het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012–20151 dat ik heb gesloten metde Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFu), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

In het akkoord heb ik in het licht van de invoering van prestatiebekostiging met de ziekenhuizen, ZBC’s en de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over een beheerste uitgavengroei van 2,5 procent exclusief loon- en prijsbijstelling in de periode van 2012 tot 2015 (inclusief loon- en prijsbijstelling is dat 5,3 procent). Om deze doelstelling te realiseren en de kwaliteit en doelmatigheid verder te verbeteren is in het akkoord een inhoudelijke agenda afgesproken gericht op selectieve zorginkoop, vermindering van praktijkvariatie, spreiding en specialisatie van ziekenhuisfuncties (bijvoorbeeld ten aanzien van hoogcomplexe zorg), doelmatiger voorschrijven van geneesmiddelen en verbetering van de informatievoorziening over de zorgproductie.

Met dit akkoord is de basis gelegd voor meer dynamiek en verdere kwaliteitsverbetering in de ziekenhuiszorg binnen de randvoorwaarde van een beheerste kostenontwikkeling.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven