Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131532 nr. 65

31 532 Voedingsbeleid

Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2011

Met deze brief kom ik tegemoet aan mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 13 januari 2011 over duurzaam Voedsel en breng u op de hoogte van de kosten voor voorlichting en innovaties met betrekking tot duurzaam voedsel, zoals deze door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in 2010 zijn gemaakt. Eerst informeer ik u over de besteding van de 100 miljoen euro in het kader van het Initiatief Duurzame Handel.

Initiatief Duurzame Handel

Voor het antwoord op uw vraag naar de besteding van de 100 miljoen Euro aan ODA-gelden die aan het Initiatief Duurzame Handel (IDH) zijn toegezegd, verwijs ik u graag naar de eerstverantwoordelijke bewindspersoon in deze, Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken. Op vragen van de Kamer naar besteding van de subsidie aan het IDH, heeft mijn collega tijdens het tweede deel van het Algemeen Overleg over de Focusbrief op 21 juni jl. aangegeven, dat de subsidie aan het IDH om internationale handelsketens te verduurzamen wordt besteed aan de opschaling van lopende programma’s zoals cacao en thee, en de ontwikkeling van nieuwe programma’s in sectoren als palmolie en groente en fruit. Tevens verwijs ik graag naar de Kamerbrief van 6 december 2010, waarin de Staatssecretaris nader ingaat op de opschaling van het IDH.

Over de resultaten van het IDH en de voortgang van het Actieplan Duurzame Handel zult u door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op gebruikelijke wijze op de hoogte worden gehouden.

Kosten voor voorlichting en innovaties met betrekking tot duurzaam voedsel

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de kosten voor voorlichting over duurzaam voedsel in 2010. Het betreft de directe kosten voor voorlichting over duurzaam voedsel, denk daarbij aan geld voor tv- en radiocampagnes, brochures en evenementen. Er zijn twee organisaties die in opdracht van het ministerie deze voorlichting verzorgen.

Kosten voorlichting duurzaam voedsel 2010

Voedingscentrum

€ 1 055 000,–

MilieuCentraal

€ 329 250,–

Totaal

€ 1 384 250,–

Naast uitgaven voor voorlichting zijn de onderstaande bedragen uitgegeven aan innovaties op het terrein van voedsel:

Kosten product- en projectinnovaties duurzaam voedsel 2010

Innovatienetwerk

€ 413 804,–

Platform Verduurzaming Voedsel

€ 1 100 000,–

WBSO-gelden voor agrofoodsector

€ 40 000 000,–

NWO-gelden MVI

€ 500 000,–

SBIR Duurzame stal- en veehouderijsystemen

€ 2 200 000,–1

Investeringsregeling Duurzame Stal en Houderijsystemen (IDSH)

€ 25 500 000,–

Marktontwikkeling verduurzaming dierlijke producten

€ 587 399,–

Totaal

€ 70 301 203,–

X Noot
1

Loopt van 2010 tot 2013.

In 2011 bedraagt het budget voor proces- en productinnovaties van het platform Verduurzaming Voedsel € 2,25 miljoen. Dit budget loopt in 2012 af. Bij dit overzicht van innovatiegelden is geen rekening gehouden met de aanzienlijke innovatiegelden die voor de topsectoren zijn bestemd. Dit betekent dat er in de komende jaren meer geld voor innovaties beschikbaar wordt gesteld terwijl het bescheiden budget voor voorlichting de komende jaren juist afneemt.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker