Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XVI nr. 156

32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juli 2011

Op 23 november 2010 publiceerde de Gezondheidsraad het advies «Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek». U heeft mij hierover met uw brief van 16 december, kenmerk 2010Z18292/2010D52037 om een reactie gevraagd. Op basis van uw verzoek heb ik u toegezegd in de loop van april 2011 met een reactie te zullen komen (2011Z01151/2011D02921).

Op 18 januari 2011 heeft de Gezondheidsraad het advies «Medische producten: nieuw en nodig!» uitgebracht.

Zoals aangegeven in de kabinetsreactie op de Trendanalyse biotechnologie van 31 maart jl. wilde ik dit voorjaar op het advies Medische producten: nieuw en nodig! een standpunt bepalen.

In april zijn de activiteiten aangevangen die moesten leiden tot een topsectorplan voor elk van de aangewezen topsectoren. Die plannen zijn op 17 juni jl. aan de minister van EL&I aangeboden. Ik zie veel samenhang tussen met name het Topsectorplan Life Sciences & Health en bovengenoemde adviezen van de Gezondheidsraad. De minister van EL&I is voornemens om het kabinetsstandpunt op de topsectorplannen op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aan te bieden.

In samenhang daarmee zal ik u mijn standpuntbepaling op genoemde Gezondheidsraadadviezen uiterlijk op Prinsjesdag doen toekomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers