Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132710-X nr. 9

32 710 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2010

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2011

Zoals toegezegd op 21 juni jl. tijdens het wetgevingsoverleg over de Slotwet 2010, het Jaarverslag 2010 en het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag, stuur ik de Kamer hierbij het Plan van Aanpak Onvolkomenheden RVJ 2010.1 Dit plan is deel van de reactie op het concept rapport bij het Jaarverslag 2010, dat op 2 mei jl. is verzonden aan de president van de Algemene Rekenkamer. Met dit plan van aanpak worden voor het financieel beheer, het materieelbeheer en het personeelsbeheer de geconstateerde onvolkomenheden aangepakt langs drie sporen:

  • een analyse van de onvolkomenheid;

  • wat te doen om de onvolkomenheid aan te pakken;

  • en wanneer dat haalbaar is.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.