Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130696 nr. 36

30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2011

Bij brief van 24 juni jl. (2011Z13091/2011D34182) is mij namens de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht de op 21 januari van dit jaar door de commissie gestelde vragen bij de Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (30696-35/2011D02900) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Ik kan u thans berichten dat de commissie deze beantwoording voor het einde van het zomerreces zal ontvangen.

De reden voor de vertraagde beantwoording is tweeledig. Allereerst betreft het complexe materie, waarvoor kennis van de praktijk noodzakelijk is. Daartoe voert mijn departement nog overleg met de VNG en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). Ten tweede hangt de beantwoording van de vragen samen met de wijziging van het Besluit op de lijkbezorging. Dit Besluit moest nog worden aangepast naar aanleiding van de wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Het is mijn voornemen om het Besluit evenzeer voor het einde van het zomerreces in procedure te brengen, zodat de wijziging daarvan per 1 januari 2012 in werking kan treden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner