Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129452 nr. 141

29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 augustus 2011

Met deze brief informeer ik u over een psychiater die tbs-verlengingsadviezen heeft getekend terwijl hij vanwege een verlopen beroepsregistratie daartoe niet langer bevoegd was. Hij was destijds in dienst van FPC De Pompestichting.

De feiten

Op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moeten medisch specialisten voor de uitoefening van hun beroep als zodanig zijn geregistreerd in het zogeheten BIG-register.1 Medisch specialisten zijn verplicht zich iedere vijf jaar te laten herregistreren. Alleen als een medisch specialist voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen kan deze zich ook daadwerkelijk laten herregistreren voor een volgende periode. Als niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan, vervalt de inschrijving in het register.

De betreffende psychiater is per januari 2004 bij FPC De Pompestichting in dienst getreden. Bij de indiensttreding voldeed betrokkene aan alle eisen, waaronder de beroepsregistratie als psychiater. Per 28 februari 2011 is betrokkene uit dienst getreden bij FPC De Pompestichting. Recentelijk is gebleken dat hij al sinds 17 juni 2008 niet meer als psychiater in het BIG-register geregistreerd stond, omdat hij niet het benodigde aantal nascholingspunten voor een herregistratie had behaald.

Analyse van de situatie en in gang gezette acties

Zodra dit bekend werd, heb ik bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) laten nagaan of dit probleem zich ook voordoet bij andere psychiaters in het forensisch veld en heb ik in kaart laten brengen wat de gevolgen zijn van het handelen van deze psychiater.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft laten weten dat bij de MSRC geen andere psychiaters bekend zijn waarbij de registratie tot psychiater is vervallen. Voor wat betreft het handelen van deze psychiater is mij vooralsnog gebleken dat betrokkene sinds het vervallen van zijn beroepsregistratie in ruim 80 zaken een tbs-verlengingsadvies heeft ondertekend. De zaken die 31 juli bekend waren zijn door het Openbaar Ministerie geanalyseerd. De sindsdien bekend geworden zaken worden zo spoedig mogelijk geanalyseerd. Bovendien betracht het Openbaar Ministerie de vereiste openheid en transparantie door alle bij de reeds geanalyseerde zaken betrokken advocaten van het gebrek op de hoogte te stellen.

Uit de analyse van zaken die op 31 juli bekend waren, is gebleken dat in circa de helft van die zaken de tbs-maatregel inmiddels door de rechter is verlengd of beëindigd op basis van een geldig advies, onder verantwoordelijkheid van een andere psychiater. In deze zaken heeft het gebrek in het eerdere verlengingsadvies geen consequenties voor de latere verlenging, omdat de rechterlijke beslissing onherroepelijk is.

In enkele zaken was de vordering tot verlenging van de tbs-maatregel gebaseerd op een advies van de onbevoegde psychiater, maar heeft de rechter tot beëindiging daarvan besloten. In geen van deze zaken werd de beëindiging ingegeven door het advies van de psychiater. Daarnaast zijn er momenteel enkele verlengingszaken onder de rechter met een gebrek in het verlengingsadvies. In deze zaken wordt dit hersteld voordat de rechter uitspraak doet.

In de overige zaken heeft de onbevoegde psychiater als laatste het verlengingsadvies getekend op basis waarvan de rechter de tbs-maatregel heeft verlengd. In deze zaken dient de mogelijke onzorgvuldigheid in de totstandkoming van de verlenging zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Op grond van een nieuw verlengingsadvies zal het Openbaar Ministerie bij de betrokken rechtbanken en het gerechtshof Arnhem een vordering indienen met als doel het herstel van het gebrek. Lopende tbs-maatregelen worden in afwachting daarvan voortgezet. Naar de verwachting van het Openbaar Ministerie kunnen alle zaken op deze wijze worden gerepareerd, zodat er waarschijnlijk geen sprake van zal zijn dat tbs-gestelden ongewenst op vrije voeten komen. Uiteraard ligt het eindoordeel hierover bij de rechter.

Maatregelen voor de toekomst

Medisch specialisten zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun beroepsregistratie. Wel controleren de forensisch psychiatrische centra de BIG-registratie op het moment dat een medisch specialist in dienst treedt. Om herhaling van het bovengenoemde te voorkomen, laat ik een systematische controle inrichten op de geldigheid van de BIG-registratie van medisch specialisten die adviezen opstellen ten behoeve van de rechtsgang. Over hoe deze systematische controle in te richten, ben ik in gesprek met de betrokken organisaties.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


X Noot
1

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.