Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132546 nr. 7

32 546 Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD

Nr. 7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2011

Bij koninklijke boodschap van 25 oktober 2010 is het voorstel van wet, houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 2010/11, 32 546, nrs. 1 en 2). Dit voorstel van wet behelst een wijziging van een voorstel van wet dat nog door de Eerste Kamer behandeld moest worden, namelijk het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (Kamerstukken 31 466). Laatstgenoemd voorstel van wet is op 5 april 2011 door de Eerste Kamer niet aanvaard. Hiermee is de basis voor onderhavig voorstel van wet (Kamerstukken 32 546) komen te vervallen.

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers