Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129427 nr. 75

29 427 ILO-verdragen

Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2011

Bijgaand treft u een afschrift aan van de authentieke tekst van de Aanbeveling betreffende HIV/AIDS and the world of work, 2010 (Aanbeveling nr. 200, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negenennegentigste zitting).1 De aanbeveling is eerder aan uw Kamer gestuurd met het verslag van de negenennegentigste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (Kamerstukken II 2009/2010, 29 427, nr. 68). De constitutie van de Internationale Arbeidsorganisatie vraagt de aanbeveling expliciet met een reactie aan het nationale parlement voor te leggen. De aanbeveling gaat daarom vergezeld van een toelichting met daarin het standpunt ten aanzien van deze aanbeveling van de Nederlandse regering. In het antwoord van 24 mei 2011 op Kamervragen van de leden Arib en Dekkers over het bericht «Wie eerlijk is over hiv kan een baan vergeten» (Aanhangsel Handelingen 2010/11, nr. 2918) heb ik deze brief aangekondigd.

De toelichting is ter consultatie voorgelegd aan VNO-NCW, FNV, CNV, MHP en aan de Hiv Vereniging Nederland. Alle partijen konden in grote lijnen instemmen met de voorgestelde toelichting. FNV en de Hiv Vereniging Nederland zagen nog punten voor verbetering. Deze punten zijn in de toelichting verwerkt. Het betreft onder meer het ontbreken van een plan van aanpak voor implementatie. In de toelichting wordt uitgelegd dat daarvoor geen noodzaak is omdat Nederland aan de aanbeveling voldoet. Jaarlijks zal een overleg plaatsvinden over werken en hiv met sociale partners, de Hiv Vereniging Nederland en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij dit overleg worden ook vertegenwoordigers van antidiscriminatiebureaus uitgenodigd.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.