Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130862 nr. 64

30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310)

Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Naar aanleiding van enkele verzoeken1 van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met betrekking tot de toezending aan uw Kamer van een brief van de Europese Commissie inzake het Nederlandse natuurbeleid en het beleid ten aanzien van de Westerschelde heb ik u in mijn brief van 27 mei jl. medegedeeld dat er in april op mijn ministerie een brief is ontvangen van het directoraat-generaal milieu van de Europese Commissie met een aantal vragen over het Nederlandse beleid ten aanzien van Natura 2000 in zijn algemeenheid en de voornemens met betrekking tot de Westerschelde in het bijzonder.

De brief is niet verzonden door of namens eurocommissaris Potocnik, maar door de diensten van de Europese Commissie in het kader van de zogenoemde EU-pilot die als doel heeft om op ambtelijk niveau en op informele vertrouwelijke wijze informatie in te winnen bij de lidstaten. Verder heb ik aangegeven bereid te zijn uw Kamer op de hoogte te brengen van de inhoud van de brief en dat ik de Europese Commissie heb verzocht in te stemmen met de toezending van een afschrift van de brief – zo nodig vertrouwelijk – aan uw Kamer.

Op 29 juni jl. heeft mij het bericht bereikt dat de Commissie kan instemmen met toezending van een afschrift van de brief van 8 april jl. aan de Tweede kamer onder voorwaarde van vertrouwelijkheid. Ik beschouw de bijgevoegde brief van de diensten van de Europese Commissie dan ook als vertrouwelijk.1

Verder treft u een afschrift aan van de reactie vanuit mijn departement aan de diensten van de Commissie.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Verzoeken van o.a. 25 mei met kenmerk 2011Z10960/2011D27 117, 19 mei met kenmerk 2011Z10464/2011D25962, 27 april met kenmerk 2011Z08762/2011D22111 en 13 april met kenmerk 2011Z07501/2011D19540.

X Noot
1

De vertrouwelijke bijlage is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt.