Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-31 nr. 251

21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 251 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 5-6 juli 2011 te Sopot (Polen).

Ik wijs u erop dat over de definitieve standpuntbepaling van Nederland in de informele Gezondheidsraad nog afstemming in de ministerraad zal plaatsvinden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 5-6 juli 2011 te Sopot (Polen)

Het Poolse voorzitterschap heeft er voor gekozen om op de informele bijeenkomst van gezondheidsministers over een drietal onderwerpen een gedachtewisseling te houden: Communicatiestoornissen, eHealth, en Gezondheidsdeterminanten. Tot op heden is helaas nog niet bekend aan de hand van welke vragen het Voorzitterschap de gedachtewisselingen wil houden.

Communicatiestoornissen

Specifieke aandacht zal gegeven worden aan het goed functioneren van gezichts-, hoor-, en spraakvermogen als basis voor alle sociale communicatie.

Nederland onderkent dat een goed gezichts-, hoor-, en spraakvermogen van groot belang is om je sociaal staande te kunnen houden. Nederland vindt echter dat gezondheidsbeleid een nationale bevoegdheid is en zal langs die lijn deelnemen aan de discussie.

eHealth

Het Pools Voorzitterschap is van mening dat eHealth een belangrijk instrument is in het terugdringen van ongelijkheid in toegang tot zorg, het verbeteren van gezondheidsbescherming en het vergemakkelijken van de toegang tot zorggerelateerde informatie voor patiënten.

Nederland is een groot voorstander van het gebruik van eHealth en ziet de ontwikkelingen op het gebied van de Digitale Agenda van commissaris Kroes met belangstelling tegemoet. Nederland onderschrijft het belang van de inzet van eHealth om de kwaliteit van zorg te verbeteren, kosten te reduceren en langer zelfstandig te kunnen leven met zorg dicht bij huis.

Gezondheidsdeterminanten

Het voorzitterschap heeft aangegeven zich te willen richten op voeding en lichamelijke beweging. De Polen zien een belangrijke rol weggelegd voor preventie, promotie en voorlichting als de instrumenten voor een gezond leven vanaf de vroegste levensfase.

Zoals in de Landelijke nota gezondheidsbeleid verwoord, blijft het Kabinet zich richten op de vijf speerpunten om de (volks)gezondheid te verbeteren. Het gaat om roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie. Wel gaat Nederland meer focus aanbrengen door zich in het bijzonder te richten op bewegen. Nederland onderschrijft derhalve dat bewegen goed is voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Bewegen hangt ook positief samen met de andere speerpunten.

Door dit Kabinet wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Dat geldt ook voor gezondheid. Dit betekent dat niet de overheid maar in eerste instantie de mensen zelf aan zet zijn. Als het om leefstijl gaat schrijft de overheid mensen zo min mogelijk voor wat ze wel of niet mogen, mensen maken deze keuzes zelf. Die keuzes worden gemaakt in een omgeving waarin de gezonde keuze makkelijk is. Aan die omgeving dragen diverse maatschappelijke sectoren bij. Dat kan zijn om de omgeving beweegvriendelijker te maken maar ook om het levensmiddelenaanbod gezonder te maken. Daarnaast is de beschikbaarheid van betrouwbare, toegankelijke en doelgerichte informatie essentieel om de gezonde keuze makkelijk te maken. Daar heeft de overheid een belangrijke taak. Generieke massamediale campagnes passen hier niet in. De EU heeft wat Nederland betreft een beperkte rol op het terrein van gezondheidsbevordering. Er is wel een Europese rol voor kennisuitwisseling en gezamenlijke onderzoeksprogrammering (joint programming) en agendering van aandacht voor gezondheid bij verschillende sectoren waaronder de (multinationale) levensmiddelenindustrie. Communicatievoorziening is een nationale aangelegenheid op uitzonderingen zoals etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen na.

Informatiepunten

Naast de voornoemde gedachtewisselingen heeft het Voorzitterschap een tweetal informatiepunten voorzien. Ten eerste zullen de Polen informatie geven over transplantatiegeneeskunde. Aandacht zal uitgaan naar het tekort aan organen voor orgaandonatie en de noodzaak de verschillen tussen de lidstaten op het terrein van orgaandonatie zo klein mogelijk te maken. Er is voor dit agendapunt geen discussie voorzien. Nederland kan het Voorzitterschap aanhoren. Ten tweede zal het Voorzitterschap aandacht schenken aan de zogenaamde «Designer Drugs» en de consequenties van het gebruik daarvan voor de gezondheid. Ook voor dit laatste agendapunt is geen discussie voorzien. Nederland kan het Voorzitterschap aanhoren.