Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131209 nr. 151

31 209 Schoon en zuinig

Nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bied ik u een afschrift aan1 van het tweede Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan (hierna: NEEAP II) dat Nederland, conform artikel 14 van de Richtlijn Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (2006/32/EG), uiterlijk op 30 juni a.s. moet indienen bij de Europese Commissie. Dit NEEAP II bevat een beschrijving van maatregelen ter bevordering van energiebesparing in Nederland, een berekening van de in de periode 2007–2010 behaalde besparingen en overige rapportageverplichtingen voortvloeiend uit deze richtlijn.2

Bij de opstelling van dit NEEAP II is het door de Europese Commissie opgestelde rapportagemodel gevolgd, waarbij uitsluitend wordt gerapporteerd over de wettelijke verplichtingen. In het eerste NEEAP zijn de indicatieve energiebesparingsdoelstellingen voor het eindverbruik dat valt onder deze richtlijn voor de jaren 2010 en 2016 vastgelegd. Voor 2010 bedraagt deze streefwaarde 2% van het historisch verbruik en in 2016 9% van het historisch verbruik, waarbij het historisch verbruik het gemiddeld energieverbruik van de non-ETS-sector is in de periode 2001–2005. Uit dit NEEAP II blijkt dat Nederland de indicatieve energiebesparingsdoelstelling uit deze richtlijn voor het jaar 2010 haalt. Het besparingspercentage is 5% en ligt daarmee hoger dan de indicatieve doelstelling van 2%. Ook wordt op basis van de nu bekende gegevens en het daartoe gebruikte monitoringsmodel verwacht dat Nederland op basis van bestaand en aangekondigd beleid de indicatieve doelstelling voor 2016 uit deze richtlijn zal realiseren. Het verwachte besparingspercentage is 13% en ligt daarmee hoger dan de indicatieve doelstelling van 9%.

Naast een rapportage op grond van de Richtlijn Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten wordt in dit NEEAP II tevens gerapporteerd over de benodigde rapportages in het kader van de herziene richtlijn Energieprestatie van gebouwen (2010/31/EU). Dit NEEAP II bevat derhalve een:

  • 1. Nationaal Plan energieneutrale gebouwen (artikel 9 herziene EPBD).

  • 2. lijst met fiscale en financiële maatregelen ter bevordering van energiebesparing in gebouwen (artikel 10 herziene EPBD).

  • 3. een rapportage over keuringen van installaties (artikel 14 en 15 herziene EPBD).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Het eerste Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan is gepubliceerd als kamerstuk 30 535, nr. 10.