Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-20 nr. 551

21 501-20 Europese Raad

Nr. 551 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Tijdens de Europese Raad van 23 en 24 juni jl. werd overeenstemming bereikt over het verdrag ter oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Bijgaand stuur ik u ter informatie het definitieve ESM-verdrag.1

Toezending is op dit moment louter informatief. Zoals gebruikelijk, zal na het advies van de Raad van State het ESM-verdrag samen met de wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie ter ratificatie aangeboden worden aan de Kamer.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.