Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131510 nr. 46

31 510 Energierapport

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2011

Hierbij zend ik uw Kamer het einddocument van de Taskforce Intelligente Netten «Op weg naar intelligente netten in Nederland» en de aanbiedingsbrief van de voorzitter van de Taskforce, prof. dr. E. F. ten Heuvelhof d.d. 20 mei 2011.10

De Taskforce is in oktober 2009 ingesteld1 met als taak een door belanghebbende partijen gedragen visie en actieprogramma voor het realiseren van intelligente netten in Nederland op te stellen, en de samenwerking in Nederland te stimuleren en organiseren.

In juli 2010 heeft de Taskforce het discussiedocument «Op weg naar intelligente netten in Nederland» gepubliceerd2, als basis voor een brede consultatieronde.

Met de aanbieding van het einddocument heeft de Taskforce zijn belangrijkste taak vervuld. De Taskforce is daarom opgeheven3.

De Taskforce geeft in het einddocument aan dat brede steun bestaat voor de visie zoals neergelegd in het discussiedocument. De Taskforce concludeerde in het visiedocument dat er acties nodig zijn, gericht op:

 • Het realiseren van een reeks proeftuinen;

 • Aanpassingen in de regulering;

 • ICT-architectuur software, interoperabiliteit, standaarden en normen;

 • Een toekomstgerichte R&D-agenda;

 • Het «ecosysteem» voor intelligente netten;

 • Aansluiting bij de mondiale en Europese agenda.

In het einddocument zijn met name de proeftuinen en de ICT-aspecten nader uitgewerkt. Ook bevat het einddocument acht meer algemeen geformuleerde aanbevelingen, die gericht zijn op alle betrokken stakeholders:

 • 1. Intelligente netten en energiesystemen zijn kansrijk en op termijn noodzakelijk, zodat nu actie nodig is.

 • 2. Keuzes ten aanzien van intelligente netten zijn ook op strategisch niveau van belang voor de samenleving, met name in relatie met elektrisch vervoer en de inpassing van duurzame (decentrale) energie.

 • 3. Verbind intelligente netten ook met gas en warmte.

 • 4. Heb oog voor de complexe interactie tussen overheid en markt en tussen marktpartijen onderling.

 • 5. Het veld is gefragmenteerd, er zijn betere verbindingen nodig.

 • 6. Er is een actieve overheid nodig: Proeftuinen, wet- en regelgeving, ICT-architectuur (security en privacy), R&D-programma.

 • 7. De internationale dimensie is bij alle activiteiten relevant.

 • 8. Organiseer een platform rondom de proeftuinen met «Proeftuin-ambassadeurs».

Ik neem de adviezen van de Taskforce over. De belangrijkste conclusie van de Taskforce is de behoefte aan proeftuinen waarin praktijkervaringen met verschillende soorten toepassingen en gebruikers kunnen worden opgedaan, zodat ook op een kosteneffectieve manier naar grootschalige toepassing kan worden toegewerkt. Ik heb hiervoor recent € 16 miljoen beschikbaar gesteld4, zodat in 2011 nog gestart kan worden met proeftuinen. Rondom de proeftuinen zullen flankerende activiteiten plaatsvinden, onder andere in het kader van het innovatieprogramma Intelligente Netten van Agentschap NL:

 • Het Agentschap NL verricht verschillende activiteiten gericht op kennisontwikkeling en -verspreiding.

 • Er wordt momenteel een maatschappelijke kosten/baten-analyse uitgevoerd, gericht op grootschalige toepassingen van intelligente netten.

 • Er wordt een publicatie opgesteld met handvatten voor toepassing van wet- en regelgeving in smart grid pilots.

 • Het NEN-instituut heeft opdracht gekregen de Nederlandse inbreng te leveren op het gebied van Europese standaardisatie van normen (in EU-kader).

 • Nederland neemt deel in activiteiten van het Internationale Energie Agenschap (IEA) op het gebied van smart grids.

 • Ten behoeve van een gecoördineerde aanpak van de proeftuinen en de uitrol van intelligente netten is in het Energierapport een publiek-private regiegroep aangekondigd.

In het Energierapport 2011 is voorts aangegeven hoe intelligente netten passen in het bredere beleidskader. Zo treedt per 1 juli een wettelijke procedure in werking die netbeheerders vooraf zekerheid biedt voor investeringen in nieuwe functionaliteiten van netten.

De proeftuinen, waarin eindgebruikers van energie(diensten en producten) een centrale rol spelen, sluiten aan bij de Green Deal vanwege de essentiële rol die intelligente netten spelen bij de ontwikkeling van decentraal duurzaam. Ik ben met verschillende partijen in overleg om te komen tot concrete deals waarin de ontwikkeling van intelligente netten een belangrijke rol speelt. Ook heb ik nadrukkelijk oog voor de relatie met de ontwikkeling van elektrisch vervoer. Samenwerkende partijen worden uitgenodigd proeftuinen op te zetten met innovatieve duurzame toepassingen, waarbij het bijvoorbeeld ook kan gaan om nieuwe oplossingen voor knelpunten in de sfeer van regelgeving.

Het is voor een belangrijk deel de verdienste van de Taskforce dat het perspectief voor de ontwikkeling van intelligente netten in Nederland helder is geworden, en dat daar breed over gediscussieerd is, zodat de neuzen in Nederland dezelfde kant op staan. De Taskforce verdient dan ook dank en waardering voor het waardevolle werk dat is verricht.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
10

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
1

Besluit van de minister van Economische Zaken van 16 oktober 2009, nr. WJZ/9182801, houdende de instelling van een Taskforce Intelligente Netten (Instellingsbesluit Taskforce Intelligente Netten), Staatscourant 2009, nr. 16085.

X Noot
2

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/op-weg-naar-intelligente-netten-in-nederland.html.

X Noot
3

Besluit van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 mei 2011, nr. WJZ/11047052, houdende intrekking van het Instellingsbesluit Taskforce Intelligente Netten, Staatscourant 2011, nr. 9323.

X Noot
4

Regeling van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 mei 2010, nr. WJZ/11 034 132, tot wijziging van de Subsidieregeling energie en innovatie in verband met proeftuinen intelligente netten. Staatscourant 2011, nr. 9788.