Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128844 nr. 56

28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2011

Bij brief van 24 mei 2011, met kenmerk 2011Z10923/2011D26979, verzoekt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mij een feitenonderzoek te (laten) doen naar aanleiding van het artikel «Ophef over salaris en declaraties directeur FORUM» in de Volkskrant van 24 mei 2011. Ook verzoekt de commissie mij een oordeel te geven over het beloningsbeleid van FORUM en de aantijgingen.

In mijn brief van 27 juni 2011, met antwoorden op de schriftelijke vragen met kenmerk 2011Z11096 over de graai- en bonuscultuur binnen FORUM1, heb ik u geïnformeerd dat ik de Raad van Toezicht van FORUM verzocht heb mij een overzicht van de feiten te doen toekomen.

De Raad van Toezicht heeft mij op 29 juni 2011 geantwoord en bijgaand feitenrelaas toegezonden.2 De Raad van Toezicht meldt mij in de brief dat hij meent dat met betrekking tot salaris geen onrechtmatigheid of onbehoorlijkheid heeft voorgedaan. Met betrekking tot declaraties concludeert de Raad eveneens dat zich geen onrechtmatigheid, onregelmatigheid of onbehoorlijkheid heeft voorgedaan; van excessief of bovenmatig declaratiegedrag is niet gebleken. Tenslotte concludeert de Raad dat van belangenverstrengeling niet is gebleken. Op basis van de mij verstrekte gegevens ben ik niet tot een andere conclusie gekomen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Schriftelijke vragen van de leden Van Klaveren en Driessen, ingezonden 26 mei 2011 en beantwoord op 27 juni 2011.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.