Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131500 nr. 25

31 500 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2011

Op 14 juni ontving u reeds, als bijlage bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR) (Kamerstuk 32 660, nr. 17), een geïntegreerd concept van de Amvb Ruimte. De totstandkoming van deze algemene maatregel van bestuur loopt via een tweetal formele besluiten: het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna ook: Barro) en een wijziging van het Barro.

Bij deze treft u aan het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening1. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 10.9 van de Wet ruimtelijke ordening). Dit besluit bevat een deel van de beleidsregels uit het eerdere ontwerpbesluit (d.d. 2 juni 2009; Kamerstuk 31 500, nr. 15), die met uw Kamer in de tweede helft van 2009 is besproken (Kamerstuk 29 435, nr. 248) en uw instemming kreeg. Het betreft alleen die regels uit het eerdere ontwerp, die als nationaal belang in de SVIR worden herbevestigd. Naar verwachting zal dit besluit op 1 oktober 2011 in werking kunnen treden.

De overige in de SVIR opgenomen nationale belangen die juridische borging vragen, worden neergelegd in een ontwerpwijziging van het Barro en zullen in het kader van de op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplichte voorhang bij afzonderlijke brief gelijktijdig aan uw Kamer worden gezonden (Kamerstuk 31 500, nr. 26). De in de ontwerpwijziging van het Barro neergelegde nationale belangen vormden geen onderdeel van het ontwerpbesluit uit 2009.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.