Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132807 nr. 2

32 807 Wijziging van enige besluiten in verband met technische actualisatie

Nr. 2 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 29 juni 2011

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de brief van 6 juni 2011 inzake het Besluit van 17 mei 2011 houdende wijziging van enige besluiten in verband met technische actualisatie (Kamerstuk 32 807, nr. 1).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 29 juni 2011.

Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Van Bochove

De adjunct-griffier van de commissie,

Arends

I. Vragen en opmerkingen uit de fracties

De leden van de PvdA-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het voorliggende besluit dat het kabinet aan de Kamer heeft gezonden. De leden kunnen zich vinden in de voorgestelde wijzigingen van het kabinet, maar hebben nog wel een tweetal vragen naar aanleiding van de toelichting bij het besluit.

De leden merken op dat het hier om een technische verwerking gaat van zaken die voortvloeien uit besluitvorming uit 2009, zoals de toelichting bij het besluit ook aangeeft. De leden constateren dat er de nodige tijd overheen is gegaan voordat deze technische wijzigingen werden doorgevoerd en voorgelegd aan de Kamer. Zij vragen het kabinet om een nadere toelichting over deze lange termijn. Zij vragen of het kabinet kan aangeven wat de mogelijke effecten van deze gehanteerde termijn zijn.

Voorts wordt in de toelichting aangegeven dat in december/januari jl. een openbare internetconsultatie heeft plaatsgevonden. De leden willen graag nog weten of hier nog organisaties specifiek bij betrokken zijn voor consultatie, zoals de AOb2 en het LAKS3.

II. Reactie van de minister

De leden vragen om een toelichting voor de genomen termijn voor genoemd besluit, en wat de mogelijke effecten voor deze gehanteerde termijn zijn.

Van meet af aan is voor dit besluit in een ruime planning voorzien, met het oog op andere – meer prangende – wijzigingen van de betreffende besluiten. Tevens is getracht zo goed mogelijk deze wijzigingen ook mee te nemen in de besluiten voor Caribisch Nederland. De beoogde inwerkingtreding van 1 augustus 2011 lijkt te worden gehaald.

De internetconsultatie heeft 1 reactie van een burger opgeleverd. In de voorbereiding van dit besluit is het College voor examens intensief betrokken.


X Noot
1

Samenstelling:

Leden: Ham, B. van der (D66), Bochove, B.J. van (CDA), voorzitter, Haverkamp, M.C. (CDA), Miltenburg, A. van (VVD), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Bosma, M. (PVV), Dijk, J.J. van (SP), Ouwehand, E. (PvdD), Dibi, T. (GL), Wolbert, A.G. (PvdA), ondervoorzitter, Biskop, J.J.G.M. (CDA), Smits, M. (SP), Elias, T.M.Ch. (VVD), Beertema, H.J. (PVV), Dijkstra, P.A. (D66), Jadnanansing, T.M. (PvdA), Dekken, T.R. van (PvdA), Dijkgraaf, E. (SGP), Çelik, M. (PvdA), Lucas, A.W. (VVD), Klaveren, J.J. van (PVV), Klaver, J.F. (GL) en Liefde, B.C. de (VVD).

Plv. leden: Koşer Kaya, F. (D66), Ferrier, K.G. (CDA), Werf, M.C.I. van der (CDA), Burg, B.I. van der (VVD), Schouten, C.J. (CU), Dille, W.R. (PVV), Kooiman, C.J.E. (SP), Thieme, M.L. (PvdD), Peters, M. (GL), Dam, M.H.P. van (PvdA), Toorenburg, M.M. van (CDA), Wit, J.M.A.M. de (SP), Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD), Mos, R. de (PVV), Pechtold, A. (D66), Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Klijnsma, J. (PvdA), Staaij, C.G. van der (SGP), Hamer, M.I. (PvdA), Harbers, M.G.J. (VVD), Gerbrands, K. (PVV), Sap, J.C.M. (GL) en Lodders, W.J.H. (VVD).

X Noot
2

AOb: Algemene Onderwijsbond.

X Noot
3

LAKS: Landelijk Aktie Komitee Scholieren.