Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201122026 nr. 336

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 336 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2011

Zoals ik tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer op 8 december 2010 (Kamerstuk 22 026, nr. 325) over onder andere de HSL-Zuid heb toegezegd informeer ik u in deze brief over de resultaten van de geluidemissie1 metingen aan het hogesnelheidsmaterieel op de HSL-Zuid te Lansingerland (Oostzijde).

Op 18 februari 2011 heb ik u in een brief met bijlagen (Kamerstuk 22 026 nr. 330) geïnformeerd over de immissiemetingen te Lansingerland (Westzijde) alsmede de geluidemissiemetingen aan V250 en Thalys treinen.

Het betreffende rapport van TNO en twee errata van de eerder verzonden rapporten voeg ik ter kennisneming hierbij2 en zijn aanvulling op de rapporten die ik u al eerder op 18 februari j.l. heb toegezonden.

Geluidimmissiemetingen in Lansingerland Oostzijde

Dit voorjaar zijn door TNO bij 1 woning in Lansingerland geluidmetingen uitgevoerd op de gevel, op het balkon en op een referentiepunt op 25 meter afstand achter het geluidsscherm aan de Westzijde. De meetlocatie is bepaald in overleg met de gemeente Lansingerland en met de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL.

Doel van deze metingen was om het effect van het stiller maken van het tijdelijke Prio-materieel op de geluidimmissie op de gevels vast te stellen.

TNO stelt voor deze locatie vast dat het stiller maken van het Prio-materieel (waarmee tijdelijk op de HSL-zuid wordt gereden) heeft geleid tot een 11 à 13 dB lager geluidsexpositie niveau. Bij de metingen aan de Westzijde had TNO een reductie van 9 à 11 dB geconstateerd. Opnieuw is aangetoond dat de getroffen maatregel «aanpassing van het remsysteem en gladdere wielen» heeft gezorgd voor een significant lagere geluidsbelasting, waardoor de geluidsoverlast sterk is verminderd.

De geluidbelasting van de Thalys is ca. 1,5 dB lager dan de waarden die in oktober 2010 gemeten zijn op de gevels aan de westzijde en zijn derhalve geen aanleiding om de immissieberekeningen die TNO voor de locaties bij Hoogmade en Lansingerland heeft uitgevoerd aan te passen.

De geluidsbelasting blijft bij de dienstregeling voor het kalenderjaar 2011 binnen de in het Tracébesluit genoemde voorkeursgrenswaarde dan wel de eerder verleende hogere waarden.

Dienstregeling verdere toekomst

Voor een juiste beoordeling van de geluidruimte en de effectiviteit van de geluidschermen voor de uiteindelijke dienstregeling, zullen er immissiemetingen moeten worden uitgevoerd op de genoemde locaties waarbij zowel de Thalys als de V250 met hoge snelheid passeren. Daartoe is het noodzakelijk dat er op het hele tracé van de HSL-zuid regelmatig en gedurende een aantal dagen met hoge snelheid gereden kan worden; bij de huidige planning kan dat niet eerder dan eind 2011 plaatsvinden.

Pas als de resultaten van die metingen beschikbaar zijn kan ik de geluidbelasting voor de eindsituatie toetsen aan het Tracébesluit.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

geluidemissie = het geluid dat door een rijdende trein wordt veroorzaakt.

geluidimmissie = de geluidbelasting op een locatie.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.