26 442 Veteranenziekte

Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

Overeenkomstig de toezegging die ik hierover heb gedaan tijdens het AO Waterkwaliteit op 26 mei jl., doe ik u hierbij afschrift toekomen van de brief die ik naar de Colleges van alle Nederlandse gemeenten heb gezonden over hun verantwoordelijkheid bij de aanpak van legionellarisico’s van natte koeltorens.1

Bij de brief, die telkens ook in afschrift is gezonden naar de betreffende gemeenteraad, is een vragenlijst bijgevoegd.1

Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten verwacht ik u na het zomerreces een beeld te kunnen geven van de stand van zaken van inventarisatie, registratie, toezicht en handhaving met betrekking tot natte koeltorens in alle gemeenten in Nederland.

Tevens zend ik u naar aanleiding van de motie die daarover is aangenomen (Kamerstukken II, 27 625, nr. 207) nadere gegevens uit het onderzoek dat eind 2009 door de VROM-Inspectie is uitgevoerd naar inventarisatie en toezicht met betrekking tot natte koeltorens door 40 gemeenten (zie bijlage van deze brief).1

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven