31 757 Stedenbeleid vanaf 2010

Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Hierbij doe ik u de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling toekomen.1 Deze voortgangsrapportage is opgesteld door Rijk, VNG en IPO. De besturen van VNG en IPO hebben ingestemd met de voortgangsrapportage.

Met de voortgangsrapportage geeft het kabinet invulling aan de motie van de leden Rouvoet en Cohen (kamerstuk 2010–2011, 32 417, nr. 41).

De voortgangsrapportage bevat tevens de Kabinetsreactie op het advies van de SER «Krimp benoemen en benutten» aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (adviesnummer 2011/3, d.d. 18 maart 2011).

U krijgt op korte termijn separaat het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over het investeringsvermogen van woningcorporaties in Parkstad Limburg en Eemsdelta toegestuurd. Tevens zal ik u separaat een kaart met de geografische afbakening van de anticipeergebieden toesturen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven