Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201123706 nr. 71

23 706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt)

Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juli 2011

Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan van het Wetenschappelijk Onderzoeks-en Documentatiecentrum inzake marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening.*

Het onderzoeksrapport geeft een goed inzicht in gevolgen van de introductie van de marktwerking in 1999 (en in het bijzonder de vrijlating van de tarieven) in het notariaat. Het onderzoek laat zien hoe de markt voor het notariaat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarbij zijn ook de verschillende aspecten belicht ten aanzien van de kwaliteit van de notariële dienstverlening, een mogelijk verband tussen vraaguitval en kwaliteit en de ontwikkelingen in de prijzen voor de notariële dienstverlening vanaf 2005.

Één aspect uit het rapport wil ik in het bijzonder onder de aandacht brengen. Zoals de titel van het onderzoek aangeeft, verkeert het notariaat economisch bezien in een moeilijke periode. Het aanbod van werk is als gevolg van de malaise op de vastgoedmarkt gering. Dat betekent dat vele notarissen drastische ingrepen hebben moeten verrichten in de afgelopen twee jaar om het bedrijf draaiende te kunnen houden. Het ontslaan van personeel is daarbij niet uit de weg gegaan. Het onderzoek van het WODC heeft echter uitgewezen dat er ook in meer structurele zin wijzigingen nodig zijn voor een economisch gezond notariaat. De algehele kantoorkosten zijn niet evenredig meegedaald met de afnemende omzet. Dat betekent dat de vaste kosten per geleverde dienst te hoog zijn. Dit kan in de toekomst mogelijk gevolgen hebben voor de kwaliteit van de notariële dienstverlening. Derhalve zal ik in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het Bureau Financieel Toezicht bezien welke mogelijkheden er zijn om de gemiddelde kostprijzen van de notariële dienstverlening op een bedrijfseconomisch verantwoord niveau te brengen. Daarbij wil ik ook de mogelijkheden verkennen van een verdere digitalisering van het proces rond de overdracht van vastgoed en de vestiging van hypotheken.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


XNoot
*

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.