Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 123

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOOPMANS

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering een taakstellende bezuiniging heeft ingeboekt voor subsidieregelingen op het gebied van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en een bezuiniging op de investeringsregeling jonge boeren daarbij niet uitsluit;

overwegende, dat jonge boeren na bedrijfsovername willen investeren in ondermeer duurzame ontwikkeling en vanwege de hoge overnamelasten weinig mogelijkheden hebben voor het benutten van de MIA en de VAMIL;

overwegende, dat melkquota en dierrechten in ieder geval tot 2015 een deel van de hoge overnamelasten veroorzaken;

overwegende, dat een onder- of overschrijding van het jaarlijks beschikbare budget voor de investeringsregeling jonge boeren afhangt van de economische ontwikkelingen binnen de agrarische sector;

van mening, dat jonge boeren het toekomstperspectief van de agrarische sector bepalen en daarom gestimuleerd moeten worden bij het investeren in ondermeer duurzame ontwikkeling;

verzoekt de regering de investeringsregeling jonge boeren in ieder geval tot 2015 te handhaven;

verzoekt de regering ten aanzien van de investeringsregeling jonge boeren als uitgangspunt te nemen dat jaarlijks alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd worden en dat hier bij de jaarlijkse najaarsnota, binnen de begroting ELI, rekening mee gehouden wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Koopmans