Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131490 nr. 71

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juli 2011

Bij brief van 9 juni 2009 (Tweede Kamer 31 490, nr. 23) informeerde mijn voorganger u over de toenmalige besluiten van de Ministerraad over de huisvesting van de ministeries in het centrum van Den Haag.

Naar aanleiding van de verdere krimp van het Rijk in de komende jaren, voortkomend uit de taakstelling die in het regeerakkoord Rutte-Verhagen is afgesproken, is ook een verdere krimp van de huisvesting van de ministeries in Den Haag noodzakelijk.

Deze noodzaak wordt nog versterkt als gevolg van de besluitvorming over het uitvoeringsprogramma «Compacte Rijksdienst», waarbij de huisvestingsnorm van 1,1 werkplek per fte verlaagd is naar 0,9 werkplek per fte. Daarbij is de ambitie geuit deze norm op termijn verder te verlagen naar 0,7 werplek per fte.

Deze kabinetsperiode zullen als gevolg hiervan, zonder rijksbrede sturing op leegstand, 6000 werkplekken in Den Haag leeg komen te staan.

Verdere afstoot van huurpanden behoort niet tot de mogelijkheid, omdat in het besluit van mijn voorganger al tot maximale afstoot van huurpanden in Den Haag was besloten. In Den Haag wordt op termijn alleen nog het gebouw De Resident, de huidige hoofdzetel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Parnassusplein, gehuurd.

Op basis van een uitgebreide analyse van de voor het Rijk meest doelmatige oplossing, heeft de ministerraad onder meer besloten om:

  • het ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, te huisvesten in de Rijnstraat 8 nadat de renovatie van dat pand gereed is.

  • Tot die tijd (2016) blijft het ministerie van Buitenlandse Zaken gehuisvest in haar huidige hoofdzetel. Die hoofdzetel wordt niet gerenoveerd, waarmee bijbehorende kosten niet worden gemaakt.

  • De hoofdzetel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Parnassusplein wordt verbouwd, zodat inhuizing van zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief uitvoerende diensten) in dat pand mogelijk is. Daarna kan ook het huidige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat worden afgestoten.

  • Het gebouw Rijnstraat 8 wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de huisvesting van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Buitenlandse Zaken. Zoals ik eerder heb geantwoord op vragen van het lid Koopmans (Kamerstuk 2011Z09417) wordt de technisch noodzakelijke renovatie gecombineerd met de aanpassing aan de nieuwe werkpleknorm van 0,9 werkplek/fte (Onderzocht wordt of het pand tegen een redelijke extra investering de mogelijkheid in zich heeft om de 0,7 norm te faciliteren). Daarnaast vinden er aanpassingen plaats om aan de specifieke vereisten van het ministerie van Buitenlandse Zaken te kunnen voldoen.

In totaal wordt de komende jaren 40% van de kantoorruimte van het Rijk in Den Haag afgestoten. De totale besparing hiervan zal de komende jaren oplopen tot circa € 62 miljoen per jaar. De netto besparingen bij de departementen worden ingezet voor de taakstelling Rutte-Verhagen. In combinatie met het besluit uit 2009 over de huisvesting in Den Haag, loopt de besparing op tot meer dan 90 miljoen structureel per jaar.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i., E. I. Schippers