Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 202

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 202 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2011

In mijn brief van 4 februari 2011 (Kamerstuk 32 500-XIII, nr. 174) ben ik, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ), ingegaan op de samenwerking met LTO Nederland, Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en het Verbond van Verzekeraars inzake het opstellen van een plan van aanpak stalbranden. Dit om uitvoering te geven aan de motie van het lid Graus (nr. 110 (32 500-XIII)) waarin de regering verzocht wordt een stalbrandpreventieplan op te stellen in samenwerking met veehouders, brandweer en verzekeringsmaatschappijen.

Het plan van aanpak stalbranden is in voorbereiding.

In deze brief informeer ik u, mede namens de ministers van BZK en van VenJ, over de stand van zaken.

Meerjarig plan

Zoals in voornoemde brief gemeld heeft het plan van aanpak tot doel om met de betrokken organisaties, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden, een verbeterde brandpreventie in dierverblijven te realiseren en bij een bestrijding van een brand sneller en adequater te kunnen reageren om zoveel mogelijk leed en schade te voorkomen. Om dit te bereiken zijn er 3 sporen benoemd, namelijk 1) bewustwording en kennisverspreiding, 2) onderzoek en 3) monitoring.

Het plan van aanpak stalbranden heeft een meerjarig karakter met het streven om de komende 5 jaar een dalende trend in het aantal branden te realiseren.

Bij het onderzoekspoor zal met name worden nagegaan hoe de huidige bouwregelgeving voor veestallen wordt nageleefd en of deze bouwregelgeving verbetering behoeft. Het betreft hier de bouwregelgeving die volgt uit het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat verbetering van de brandveiligheid van veestallen kan worden gevonden in een betere naleving van de bestaande bouwregelgeving. Het nieuwe Bouwbesluit 2012, dat naar verwachting op 1 januari 2012 in werking treedt, zal daarom geen specifieke aanpassingen bevatten voor veestallen. Uit het genoemde onderzoek kan echter nieuwe informatie volgen, die eventueel kan leiden tot aanpassing van het Bouwbesluit 2012 op een later moment.

Overige activiteiten

Naast de gesprekken die zijn gevoerd om te komen tot een plan van aanpak zijn er al diverse acties uitgevoerd om het doel te realiseren. Zo heeft in maart jl. het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een conferentie georganiseerd waarbij sector, overheid, brandweer, stallenbouwers en adviseurs bijeen waren om verbeterpunten te identificeren. Ook is in diverse agrarische media aandacht besteed aan brandpreventie en hoe men daar in de dagelijkse praktijk aan kan werken.

Verder is in het kader van de MIA/VAMIL-regeling in de maatlat duurzame veehouderij een extra module brandpreventie opgenomen met bovenwettelijke maatregelen om brand te voorkomen. Verder heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde inmiddels afspraken gemaakt met het NIFV om lesstof en procedures rond het optreden bij stalbranden uit te breiden en te actualiseren.

Vervolg

Met betrokken organisaties zal ik de genoemde sporen verder uitwerken naar concrete acties inclusief de planning van de implementatie en de randvoorwaarden voor realisatie (waaronder financiering). Gezien de verdeling van de verschillende verantwoordelijkheden maar ook het gezamenlijke belang bij de realisatie van het plan van aanpak zal ik nadere bestuurlijke afspraken maken en vervolgens het plan van aanpak in oktober van dit jaar aan u toezenden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker