Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124804 nr. 82

24 804 Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart

Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 augustus 2011

Op uw verzoek (d.d. 27 april 2011) treft u bijgaand een afschrift van mijn reactie aan op de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Neergestort als gevolg van omhoog geklapte rechtervleugel, Zenair CH601XL Zodiac, Markermeer nabij Hoorn, 14 september 2008».

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

De Onderzoeksraad voor Veiligheid

Op 11 april heeft u het rapport over het onderzoek naar de neergestorte Zenair CH601XL Zodiac in het Markermeer nabij Hoorn op 14 september 2008 gepubliceerd en een tweetal aanbevelingen aan mij gericht. Onderstaand mijn reactie op de aanbevelingen.

Aanbeveling 1

De minister van Infrastructuur en Milieu wordt aanbevolen de bewijzen van luchtwaardigheid voor de vliegtuigen van het type Zenair CH601XL in te trekken zolang het vliegtuig niet aantoonbaar voldoet aan de gestelde luchtwaardigheidseisen.

De Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft na het verschijnen van het conceptonderzoeksrapport op 24 oktober 2008 alle bewijzen van luchtwaardigheid voor dit type vliegtuig ingetrokken en pas na de implementatie van aangescherpte veiligheidseisennieuwe bewijzen van luchtwaardigheid verstrekt. Hiermee is de aanbeveling opgevolgd.

Aanbeveling 2

De minister van Infrastructuur en Milieu wordt aanbevolen adequate maatregelen te nemen waardoor het Nederlandse toelatingsproces van Micro Light Aircraft (MLA) wordt verbeterd.

Deze aanbeveling is breed gedefinieerd. De aanbeveling kan worden betrokken op meerdere in het rapport aan de orde gestelde aspecten. Het is om die reden dat ik zowel de initiële toelating als de continue toelating aan bod laat komen. Daarbij kom ik tot de conclusie dat alleen op het terrein van de continue toelating verbetering van het systeem gewenst is.

Initiële toelating

Uit het rapport kan mijn inziens niet de conclusie worden getrokken dat de eisen die aan de MLA’s worden gesteld in principe onvoldoende zijn. Er worden slechts twijfels uitgesproken over de vraag of voldoende gegarandeerd is dat aan de gelden eisen wordt voldaan. Het systeem van acceptatie van MLA’s op basis van door andere landen gehanteerde criteria zonder nationale kop, zal ik derhalve handhaven.

De Onderzoeksraad heeft een aantal onderzoeken laten uitvoeren naar de technische specificatie. Kort samengevat zijn de uitkomsten van dit onderzoek dat op geen van de onderzochte terreinen eenduidigheid bestaat over de oorzaak. Aanvullend onderzoek van de NLR geeft aan dat flutter waarschijnlijk de oorzaak was. Ook in andere landen werd dit als waarschijnlijke oorzaak aangegeven. Op basis daarvan zijn direct maatregelen genomen zowel naar de fabrikant, als naar de inspecties. Het systeem van wederzijds erkenning wordt algemeen toegepast in de luchtvaart als zodanig en heeft dus ook hier goed gefunctioneerd.

Een aanpassing door andere buitenlandse overheden te controleren op de wijze waarop ze hun taak uitvoeren of zelfs hun taken volledig te dupliceren is derhalve op basis van de bevindingen voor mij niet aan de orde.

(Onderhouds)rapportage

Een van de meest opvallende feiten voor mij is dat er meerdere vergelijkbare ongevallen zijn geweest zonder dat daar direct conclusies aan zijn verbonden.

Naar aanleiding van dit rapport van de OvV is gebleken dat er vrijwel geen meldingen zijn gedaan naar het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen over voorgevallen incidenten en/of geconstateerde tekortkomingen die bij het onderhoud aan de orde zijn gekomen.

De overkoepelende organisatie voor de luchtvaart, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart is zeer actief op het gebied van veiligheid voor de MLA’s. Ze hebben een checklist ontwikkeld die kan worden aangewend om de kwaliteit van het onderhoud te bewaken. Ook zouden zij graag bevindingen ontvangen om die onder de leden te verspreiden en aldus de veiligheid te vergroten.

Ik zal maatregelen nemen die het gebruik van de checklist en de verspreiding van bevindingen bevorderen. Daarbij zullen ook de bevoegde Grond Werktuigkundigen (GWK) die de verklaring voor de verlenging van het Bewijs van Luchtwaardigheid mede-ondertekenen, worden betrokken.

Met inachtneming van het relatieve risico en de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar van MLA ben ik van mening dat met bovenstaande maatregelen de luchtvaartveiligheid voor de Micro Light Aeroplanes afdoende geborgd is.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma