Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 36

36 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenavond ook te stemmen over de implementatie van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (33320), de aangehouden motie-Koopmans (30825, nr. 159) en de aangehouden motie-Ouwehand (31532, nr. 83).

Voorts stel ik voor, te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een advies aan de Onderwijsraad over de "Toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid" en over "Onderwijs in ondernemerschap" (33000-VIII, nr. 210), de brief van het Presidium over een aangepaste procedure voor de Toekomst- en onderzoeksagenda voor het jaar 2013 (32224, nr. 6), de brief van het Presidium over het onderzoeksvoorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake het parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid (33326, nr. 1) en de brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2011 (33240, nr. 8 ).

Ik benoem in de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid de leden Elias, Ulenbelt, Hachchi en Braakhuis tot lid. De overige leden zullen na het reces benoemd worden.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29246-30; 32678-24; 33000-X-83; 29362-201; 33000-X-90; 33000-X-74; 32733-66; 29924-88; 33000-X-89; 33000-X-62; 33000-X-76; 33000-X-87; 32678-23; 32678-25; 33000-X-66; 33000-X-75; 30139-99; 2011Z26457; 33000-X-63; 2012Z11977; 29628-319; 28684-357; 33240-VI-6; 33240-VI-5; 33240-VI-2; 33000-VI-101; 33240-X-7; 33240-X-5; 33240-X-6; 31293-140; 31293-122; 31293-133; 29362-194; 31293-134; 29362-198; 29362-196; 31293-136; 31293-139; 33240-VIII-5; 33000-VIII-207; 33000-VIII-186; 33000-VIII-206; 33000-VIII-185; 33240-VIII-8; 33240-VIII-7; 32757-40; 29023-120; 2012Z13560; 29453-256; 29453-254; 29453-253; 29453-252; 29453-251; 29453-248; 29453-249; 29453-247; 29453-246; 29453-245; 29453-243; 27062-74; 19637-1537; 19637-1523; 27062-75; 19637-1550; 19637-1532; 19637-1534; 2012Z13454; 21501-32-622; 26150-117; 26150-116; 26150-112; 32014-30; 2012Z12285; 2012Z13204; 24036-396; 2012Z13190; 33221-15; 33000-66; 29023-119; 27863-42; 27863-41; 22112-1428; 32131-25; 33240-IXB-7; 33240-G-6; 33240-IXA-6; 33240-IXB-8; 26642-121; 2012Z13423; 2012Z12923; 32852-3; 32852-2; 32852-1; 31250-97; 29521-188; 33042-6; 33042-12; 19637-1524; 33042-7; 33042-5; 33042-10; 29689-389; 32620-66; 33000-XVI-171; 32620-57; 32620-49; 32620-42; 32620-13; 28684-356; 33000-XV-74; 32637-36; 33000-XV-68; 29515-338; 32637-35; 32637-34; 31568-102; 31430-24; 33000-64; 31371-369; 31371-368; 29515-334; 29515-333; 31089-94; 33000-A-62; 33000-A-67; 33000-A-61; 33000-A-63; 29385-71; 31089-93; 33000-A-70; 33000-A-71; 29385-72; 33000-A-69; 33000-A-68; 29984-283; 29385-70; 29984-297; 29984-304; 31089-92; 29385-69; 32501-20; 33000-A-59; 31839-201; 31839-192; 31839-218; 31839-219; 24587-464; 24587-462; 24587-404; 24587-413; 24587-443; 24587-414; 19637-1501; 24587-442; 24587-449; 24587-466; 24587-445; 24587-465; 24587-447; 24587-428; 24587-455; 24587-467; 24587-418; 29270-61; 24587-459; 24587-417; 33000-VIII-61; 33000-B-5. Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO Financieel toetsingskader pensioenen, met als eerste spreker het lid Van den Besselaar;

  • - het VAO Sudan, met als eerste spreker het lid Driessen;

  • - het VAO Toekomst AWBZ, met als eerste spreker het lid Agema;

  • - het VAO Water, met als eerste spreker het lid Grashoff;

  • - het VAO Stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren, met als eerste spreker het lid Hamer;

  • - het VAO Wapenexportbeleid, met als eerste spreker het lid El Fassed.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Berndsen.

Mevrouw Berndsen (D66):

Voorzitter. Namens mijn collega Verhoeven vraag ik een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de motie-Verhoeven, omdat het ACTA-verdrag gisteren is afgewezen door het Europees Parlement.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer Koppejan.

De heer Koppejan (CDA):

Voorzitter. Ik wil graag een rappel aanvragen voor de antwoorden op schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen van EL&I, I en M en OCW over de stand van zaken op het gebied van de meting van actuele grondwaterstanden.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer De Roon.

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter. Op 18 en 19 september aanstaande zal de JBZ-Raad van de Europese Unie weer vergaderen. Dan zal ook aan de orde komen de besluitvorming over de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied. Het is zeer wel denkbaar dat uit het schriftelijk overleg dat daaraan voorafgaande door de Kamer zal worden gevoerd met de regering, de behoefte ontstaat om nog moties daarover in te dienen. Dat zou dan op 18 september moeten zijn.

De voorzitter:

Prinsjesdag lijkt mij niet geschikt!

De heer De Roon (PVV):

Sorry, ik vergis mij in de datum. Het is een week eerder. Op 12 september zouden eventuele moties ingediend moeten worden en dan zou er op dezelfde dag nog over gestemd moeten worden. Ik verzoek u daarmee rekening te houden.

De voorzitter:

Dat zal ik doen, maar ik verzoek de commissie en ook de betrokken bewindspersoon er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de antwoorden van de regering geen aanleiding geven tot een dergelijk overleg.

De heer De Roon (PVV):

Die toezegging kan ik u niet doen, maar wij zullen zien hoe dat loopt.

De voorzitter:

Wij zullen het zien, want het is een heel onhandige dag. Het gaat om 19 september, maar dan is het nog een heel onhandige dag. Ik zal het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer Monasch.

De heer Monasch (PvdA):

Voorzitter. Vanochtend in het nieuwsblad Sp!ts konden wij lezen dat de relatie van Lieke van Lexmond is vastgelopen. Veel lezers zijn afgeleid door die foto aan de rechterkant. Het was een fraaie foto, maar met een diep uitgesneden jurk. In de beste traditie van de bouw hoorde die eigenlijk bij het linkerartikel: "Bouw zit muurvast". Niet alleen de relatie van Lieke van Lexmond, maar ook de bouw zit muurvast. Wij hebben keer op keer gevraagd aan de minister wanneer zij er iets aan gaat doen. Ook het EIB, op de cijfers waarvan dat artikel is gebaseerd, zegt dat de bouw muurvast zit. De relatie van Lieke van Lexmond kunnen wij niet redden, maar de bouw zouden wij wel kunnen redden. Wij vragen een brief aan de minister waarin zij op het rapport reageert. Wij vragen haar ook of zij niet met bouwvak gaat, maar iets gaat doen aan de sector die ons zo lief is en waar het zo nodig is dat er weer wordt gewerkt. Want als bouwvakkers aan de slag gaan en aannemers kunnen gaan werken, kan de economie ook weer een stap vooruit maken.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden, met een afschrift van mevrouw Van Lexmond?

De heer Monasch (PvdA):

Ja, graag.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Schouw.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. Mede gezien de agenda zal ik mijn verzoek compact houden. Mede namens mevrouw Hennis-Plasschaert verzoek ik de regering ...

De voorzitter:

Niet mevrouw Van Lexmond?

De heer Schouw (D66):

Wie is dat, voorzitter?

De voorzitter:

Dat weet de heer Monasch heel goed. Hij heeft er een plaatje van.

De heer Schouw (D66):

Uit zijn ochtendkrant? Het viel mij wel op dat zijn oog snel op die plaatjes viel.

De voorzitter:

Ja, dat is het eerste stadium van lezen hè.

De heer Schouw (D66):

Staatssecretaris Teeven heeft een tijdje geleden toegezegd dat hij voor de zomervakantie met een zogenaamde transgenderwet – daar heb je ook plaatjes van – naar de Kamer zou komen. Dat is nog niet gebeurd, dus mede namens mevrouw Hennis-Plasschaert vraag ik de staatssecretaris dat alsnog te doen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dat verzoek steunen wij graag.

De voorzitter:

Heel goed. Dan zullen wij het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Ik zie geen andere meldingen meer. Geen dertigledendebatten meer voor vandaag? Dat valt mij toch weer bitter tegen! Dit is uitlokking, wordt mij ingefluisterd.

Wij gaan verder met de agenda. Wij lopen een beetje achter op het schema, maar dat gaan wij samen inhalen.