Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 27

27 Stemmingen Export

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over export,

te weten:

  • - de motie-Koopmans/Verhoeven over collectieve promotie (31985, nr. 12);

  • - de motie-Verhoeven over een strategie voor exportondersteuning naar groeilanden (31985, nr. 13).

(Zie vergadering van 4 juli 2012.)

De voorzitter:

De motie-Verhoeven (31985, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de welvaart in Nederland voor een groot gedeelte afhangt van export;

overwegende dat de export van Nederland zich grotendeels richt op Europese landen die niet of nauwelijks groeien;

overwegende dat het verplaatsen van de exportfocus richting de groeilanden in Azië en Zuid-Amerika een positieve impuls kan geven aan de economische groei van Nederland als geheel;

overwegende dat de Nederlandse overheid hier een positieve bijdrage aan kan leveren via Hollandpromotie, steun bij het leggen van de juiste contacten en het afdekken van de financiële risico's van exporteren;

verzoekt de regering om op korte termijn een strategie op te stellen waarbij de exportondersteuning zo wordt ingericht dat Nederlandse bedrijven beter in staat zijn naar groeilanden te exporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 13 (31985).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Verhoeven (31985, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhoeven/Koopmans (31985, nr. 15, was nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.