29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

Nr. 338 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2012

Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven aan1. Deze rapportage schetst de aanpak voor vermindering van regeldruk voor bedrijven via twee sporen. Ten eerste door het merkbaar verminderen van regeldruk in bestaande wetgeving door het verlagen van administratieve lasten en nalevingskosten, en het voorkomen van onnodige regeldruk bij nieuw beleid en wetgeving (spoor «minder en betere regels»). Ten tweede door het verbeteren van de uitvoering van wetten en regels door het realiseren van betere overheidsdienstverlening en efficiënter toezicht (spoor «meer gemak met regels»).

Samengevat kan worden gesteld dat de belangrijkste voor 2012 gestelde doelen zijn gerealiseerd en dat dit kabinet op koers lag om de oorspronkelijke doelstellingen voor 2015 te halen. In de periode tot een nieuw kabinet gaat het huidige kabinet door met het aanpakken van de regeldruk conform het programma Regeldruk Bedrijven, met uitzondering van controversieel verklaarde (voorgenomen) maatregelen. Door te zorgen voor minder regels en meer gemak met regels wordt zo de ruimte voor ondernemers vergroot.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven