Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 99

99 Stemmingen grondstoffen en afval

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over grondstoffen en afval,

te weten:

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Paulus Jansen over het karakter van het kennisinstituut (30872, nr. 113);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Paulus Jansen over hergebruiksnormen voor kunststofverpakkingsafval (30872, nr. 114);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Paulus Jansen over schrappen van artikel 11.6.c (30872, nr. 115);

  • - de motie-Van der Werf over differentiatie in de recyclingsdoelstellingen (30872, nr. 116);

  • - de motie-Van Tongeren/El Fassed over de tweede generatie biobrandstoffen (30872, nr. 117);

  • - de motie-Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over voorleggen van het verpakkingenakkoord aan beide Kamer der Staten-Generaal (30872, nr. 119);

  • - de motie-Leegte c.s. over duidelijkheid over verhoging van het bijmengpercentage (30872, nr. 120);

  • - de motie-Van Veldhoven over uitwerking van het verpakkingenakkoord (30872, nr. 122).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Paulus Jansen (30872, nr. 113) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een raamovereenkomst naar de Kamer is gestuurd over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval;

constaterende dat het vaststellen van een verduurzamingsagenda met "concrete en afrekenbare doelen" in handen wordt gelegd van een nieuw kennisinstituut waarin naast wetenschappers ook vertegenwoordigers van de onderhandelende partijen deelnemen;

verzoekt de regering, het kennisinstituut een deskundig en onafhankelijk karakter te geven zodat het niet weer een nieuw onderhandelcircus wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 126, was nr. 113 (30872).

De motie-Van Veldhoven c.s. (30872, nr. 122) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het conceptverpakkingenakkoord ambitieuze doelen bevat voor het hergebruik van glas, papier en karton, hout, metaal en kunststof, en tevens een afschaffing inhoudt van het statiegeldsysteem;

overwegende dat het nieuwe akkoord een substantiële verbetering dient te vormen voor de grondstoffenrotonde, in lijn met de afvalbrief van het kabinet;

verzoekt de regering om er, samen met het bedrijfsleven en de gemeenten, voor te zorgen dat het akkoord, wanneer dit door alle partijen is ondertekend: 1. ernaar streeft dat het voor kunststof afgesproken hergebruikspercentage in 2018 65% bedraagt; en dat dit materiaal op een hoogwaardige manier hergebruikt wordt; 2. alle niet goed herbruikbare verpakkingsmaterialen uiterlijk in 2018 vervangt door duurzame alternatieven, tenzij kan worden aangetoond dat er geen goed alternatief bestaat; 3. de inzameling en recycling van drankenkartons en blik na positieve evaluatie van de pilot in 2014, invoert als onderdeel van het verpakkingenakkoord; 4. (sport)verenigingen, goededoelenorganisaties en scholen die via de inzameling van kleine PET-flesjes, kleine drankenkartons en blikjes een bijdrage leveren aan het voorkomen van zwerfafval hiervoor financieel beloond worden; 5. gratis plastic tasjes in 2018 ook buiten het supermarktkanaal vervangen zijn door duurzame alternatieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 127, was nr. 122 (30872).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Paulus Jansen (30872, nr. 126, was nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Paulus Jansen (30872, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Paulus Jansen (30872, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Werf (30872, nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/El Fassed (30872, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink (30872, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leegte c.s. (30872, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven c.s. (30872, nr. 127, was nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.