Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 79

79 Stemmingen ILO-onderwerpen en domestic workers

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over ILO-onderwerpen en domestic workers ( 29427, nr. 87 ),

te weten:

  • - de motie-Ulenbelt/Vermeij over in overeenstemming brengen van de WIA met ILO-verdrag 121 (29427, nr. 89);

  • - de motie-Van Hijum over doorbetaling van huishoudelijk personeel bij ziekte (29427, nr. 90).

(Zie vergadering van 4 juli 2012.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Hijum stel ik voor, zijn motie (29427, nr. 90) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Vermeij (29427, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.