Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 20

20 Stemmingen Grondstoffennotitie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Grondstoffennotitie,

te weten:

  • - de motie-De Lange over abiotische grondstoffen (32852, nr. 4);

  • - de motie-De Lange c.s. over implementatie van de actiepunten (32852, nr. 5);

  • - de motie-De Roon over de ontwikkeling van winningstechnieken (32852, nr. 6);

  • - de motie-De Roon over bilaterale en multilaterale samenwerking (32852, nr. 7);

  • - de motie-Van der Werf over een circulaire economie in Nederland (32852, nr. 8);

  • - de motie-Van Veldhoven over een Schengengebied voor hergebruik van grondstoffen (32852, nr. 9);

  • - de motie-Peters over de jaarverslaglegging van beurgsgenoteerde bedrijven (32852, nr. 10).

(Zie notaoverleg van 2 juli 2012.)

De voorzitter:

De motie-Peters (32852, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Global Reporting Initative goede handvatten biedt voor rapportage over de maatschappelijke effecten die een bedrijf heeft op de samenleving waarin het actief is;

constaterende dat enkele bedrijven deze geïntegreerde verslaglegging al toepassen en baat hebben bij een level playing field bij hun inspanningen om transparantie over bedrijfsvoering te vergroten;

constaterende dat in Denemarken wetgeving bestaat die beursgenoteerde bedrijven verplicht om in hun jaarrapportage verslag te doen van hun inspanningen op het gebied van corporate social responsibility;

overwegende dat de Europese Commissie op dit moment bezig is met het opstellen van voorstellen om de accountancyrichtlijnen aan te passen;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat standaarden voor geïntegreerde jaarverslaglegging, zoals bijvoorbeeld door het Global Reporting Initiative aangedragen, worden opgenomen in de nieuwe accountancyrichtlijnen waar de Europese Commissie nu aan werkt, en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 11, was nr. 10 (32852).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-De Lange (32852, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Lange c.s. (32852, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (32852, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (32852, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Werf (32852, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (32852, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Peters (32852, nr. 11, was nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.