Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 81

81 Stemmingen Uitkomsten Europese top

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese top,

te weten:

  • - de motie-Pechtold c.s. over steun voor het besluit over herkapitalisering van banken (21501-20, nr. 660);

  • - de motie-Wilders over uitstel van de bekrachtiging van de ESM-ratificatiewet (21501-20, nr. 661);

  • - de motie-Slob over alleen steun uit het ESM aan lidstaten geven (21501-20, nr. 662);

  • - de motie-Slob over het aanschrijven van Van Rompuy (21501-20, nr. 663);

  • - de motie-Ouwehand c.s. over alternatieve scenario's voor stabilisatie van het monetair stelsel (21501-20, nr. 664);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over het voorkomen van herkapitalisering van banken vanuit het ESM (21501-20, nr. 665);

  • - de motie-Brinkman over een referendum over overdracht van meer soevereiniteit (21501-20, nr. 666);

  • - de motie-Brinkman over het laten ratificeren van de verdragswijziging door de Tweede Kamer (21501-20, nr. 667).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Pechtold c.s. (21501-20, nr. 660) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt haar steun uit voor het genomen besluit dat "wanneer er een doelmatig enkelvoudig toezichtmechanisme, waarbij ook de ECB is betrokken, voor de banken in de eurozone wordt ingevoerd, het ESM op grond van een reguliere beslissing de mogelijkheid zou kunnen hebben banken rechtstreeks te herkapitaliseren", zoals verwoord in de verklaring van de top van de eurozone op 29 juni 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 670, was nr. 660 (21501-20).

De motie-Ouwehand c.s. (21501-20, nr. 664) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de eurozone in groot gevaar verkeert door de monetaire crisis;

overwegende dat het ontbreken van een exitscenario voor zwakke eurolanden of een Plan B om oplossingen voor de eurocrises te vinden ontbreekt;

overwegende dat het ontbreken van alternatieve scenario's onaanvaardbaar grote risico's met zich meebrengt voor het vertrouwen in de munt;

verzoekt de regering, alternatieve scenario's te ontwikkelen voor stabilisatie van het monetair stelsel, waaronder invoering van een parallelle munt naast de euro en de mogelijkheid van uittreding uit de muntunie voor lidstaten, en deze alternatieve scenario's op gepaste wijze te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 672, was nr. 664 (21501-20).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold c.s. (21501-20, nr. 670, was nr. 660).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Nu mijn motie verworpen is, zou ik graag een brief van het kabinet krijgen over de wijze waarop het kabinet het gebrek aan steun voor datgene wat vorige week in Europa plaatsvond, in de praktijk zal brengen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorsturen naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Wilders (21501-20, nr. 661).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob (21501-20, nr. 662).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob (21501-20, nr. 663).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV, het lid Brinkman en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand c.s. (21501-20, nr. 672, was nr. 664).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (21501-20, nr. 665).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (21501-20, nr. 666).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (21501-20, nr. 667).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.