Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 117

117 Stemmingen Herziening EU-wetgeving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over herziening EU-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens,

te weten:

  • - de motie-Recourt c.s. over boetebevoegdheid voor het College bescherming persoonsgegevens (32761, nr. 35);

  • - de motie-Recourt/Berndsen over de privacybescherming die de richtlijn beoogt (32761, nr. 36);

  • - de motie-Elissen c.s. over een eenduidige definitie van persoonsgegevens (32761, nr. 37);

  • - de motie-Elissen c.s. over de verordening bescherming persoonsgegevens (32761, nr. 38).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Recourt c.s. op stuk nr. 35 is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het College bescherming persoonsgegevens krachtiger instrumenten nodig heeft om daadkrachtig op te treden;

constaterende dat in andere landen zoals Spanje en het Verenigd Koninkrijk reeds een boetebevoegdheid bestaat;

overwegende dat meerdere keren in de Kamer gesproken is over de noodzaak om het college een boetebevoegdheid te geven;

constaterende dat de Europese commissie privacywetgeving heeft voorgesteld, waarin een boetebevoegdheid voor de nationale toezichthouder is opgenomen;

van mening dat dit proces vele jaren kan duren waardoor het college te lang moet wachten op deze noodzakelijke boetebevoegdheid;

roept de regering op, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 mei 2013 de boetebevoegdheid voor het College bescherming persoonsgegevens (wettelijk) mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40, was nr. 35 (32761).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Recourt c.s. (32761, nr. 40, was nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Recourt/Berndsen (32761, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Elissen c.s. (32761, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Elissen c.s. (32761, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.