Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224587 nr. 455

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr.455 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2012

Bij de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2012 heeft uw Kamer mij een brief verzocht over de verbetering van de ventilatie in het zogeheten gebouw 4 van Detentiecentrum Zeist. Bij dezen voldoe ik gaarne aan uw verzoek.

Tevens ga ik mede namens de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel nader in op de vragen die tijdens het mondeling vragenuur van 24 januari jl. (Handelingen II 2011/12, nr. 44, mondelinge vragen van het lid Gesthuizen over de slechte detentieomstandigheden in gebouw 4 van detentiecentrum Zeist) zijn gesteld over een zwangere vrouw in gebouw 4.

Gebouw 4 Detentiecentrum Zeist

Gebouw 4 is in 2003 in gebruik genomen. Het bestemmingsplan voorziet in het gebruik van het gebouw tot in 2016. Elke verblijfsafdeling in gebouw 4 heeft een eigen luchtplaats en een eigen recreatieruimte. Verder beschikt gebouw 4 over een bibliotheek, een fitnesszaal en een buitensportvoorziening met kunstgras. De verblijfsruimten en de recreatieruimten van de afdelingen zijn op hetzelfde ventilatiesysteem aangesloten.

In het doorlichtingsrapport van Detentiecentrum Zeist van april 2010 en in het Themaonderzoek Meerpersoonscelgebruik van april 2011 constateerde de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) dat het in de verblijfsruimten in gebouw 4 niet mogelijk is om frisse lucht via het raam binnen te krijgen. De door de ISt geïnterviewde vreemdelingen klaagden over gebrek aan frisse lucht. Dat leidde tot de aanbeveling van de ISt om te kijken naar mogelijkheden om toegang tot frisse lucht te bewerkstelligen voor de gemeenschappelijke ruimtes en de verblijfsruimten in gebouw 4. In de beleidsreactie van 16 juni 2010 op het doorlichtingsrapport Detentiecentrum Zeist heb ik uw Kamer gemeld deze aanbeveling te zullen overnemen1. In antwoord op vragen van het lid Gesthuizen heb ik op 29 juli 2011 gemeld dat maatregelen zouden worden genomen waarvan ik een structurele verbetering van het binnenklimaat verwachtte.

Deze maatregelen behelsden de realisatie van een proefopstelling in mei 2011 met een ventilatierooster in de ramen van de recreatieruimte. Tevens zijn in juni 2011 zowel de toe- als afvoerroosters van de ventilatie gereinigd en zijn obstakels voor een goede aan- en afvoer verwijderd. In juli 2011 is de ventilatie-installatie ingeregeld om het maximale rendement te realiseren. In september 2011 is een tweede proefopstelling gereed gekomen met klepramen in de recreatieruimte. Tot slot zijn in oktober 2011 de luchtbehandelingskasten van het ventilatiesysteem schoongemaakt en zijn de filters vervangen.

Deze maatregelen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, hebben niet het beoogde effect gesorteerd en hebben niet geleid tot de structurele verbetering van het binnenklimaat die ik ervan verwachtte.

Vanaf februari 2012 vindt daarom een grondige aanpassing plaats. Zowel de verblijfsruimten als de gemeenschappelijke recreatieruimte worden gerenoveerd. Met deze aanpak wordt een integrale verbetering van het leefklimaat in gebouw 4 beoogd: licht, lucht en ruimte worden aangepakt.

Licht

Door herinrichting van de recreatieruimte wordt meer inval van natuurlijk licht op de afdelingen gerealiseerd. Daarnaast wordt de binnenverlichting vervangen door verlichting met een betere lichtopbrengst.

Lucht

De recreatieruimte wordt losgekoppeld van het huidige ventilatiesysteem en wordt voorzien van een separaat ventilatiesysteem. Door deze ontkoppeling wordt de bestaande ventilatiecapaciteit van het gebouw volledig ingezet voor de verblijfsruimten. Tevens wordt iedere verblijfsruimte voorzien van een door de ingeslotenen zelf te bedienen verticaal klepraam in de gevel voor natuurlijke ventilatie. De ventilatiecapaciteit in de verblijfsruimten zal daardoor in ruime mate toereikend zijn voor meerpersoonsgebruik. In september 2011 zijn in het kader van de eerder genoemde proefopstelling klepramen gerealiseerd in de recreatieruimten. Hiermee is een verbinding met de buitenlucht gerealiseerd. Deze klepramen blijven ook na de aanpassing gehandhaafd.

Ruimte

Per afdeling zullen vier verblijfsruimten worden omgebouwd tot een open recreatieruimte. De bestaande recreatieruimte wordt uitgebreid en voorzien van een nieuw keukenblok. De uitbreiding wordt gerealiseerd door een opslagruimte aan de recreatieruimte toe te voegen. Eén verblijfsruimte zal worden omgebouwd tot een spreekkamer.

Planning

Gestart wordt met de activiteiten die zijn gericht op de luchtkwaliteit in het gebouw. In januari van dit jaar zijn alle recreatieruimten voorzien van klepramen. Eind februari zullen alle in gebruik zijnde verblijfsruimten voorzien zijn van een verticaal klepraam waarmee een directe verbinding met de buitenlucht tot stand is gebracht. Tevens zal eind februari 2012 de vervanging van de gangverlichting voltooid zijn. Vanaf medio april 2012 zullen de overige aanpassingen plaatsvinden. De afdelingen worden in tweetallen gerenoveerd. Dit jaar zullen de ingeslotenen in de weken 18, 22, 26 en 29 op de gerenoveerde afdelingen kunnen worden gehuisvest.

Zwangere vrouw in vreemdelingenbewaring

Ten aanzien van vrouwen in bewaring die zwanger zijn kan ik in zijn algemeenheid aangeven dat die enkele omstandigheid op zichzelf niet meebrengt dat een recht op verblijf wordt verkregen en dat bewaring is uitgesloten. Wel is het zo dat conform artikel 64 van de Vreemdelingenwet en het beleid zoals verwoord in paragraaf A4/7.6 Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc) uitzetting per vliegtuig achterwege blijft gedurende zes weken voor en zes weken na de bevalling, omdat het medisch niet verantwoord wordt geacht om in die periode de vreemdeling uit te zetten. Met toepassing van artikel 64 Vreemdelingenwet, op grond waarvan uitzetting achterwege blijft zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling of die van een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen, is de bewaring van betrokkene inmiddels opgeheven. Zij bevindt zich thans in een AZC.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009 – 2010, 24 587, nr. 393.