Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 70

70 Digitale Implementatieagenda

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het verslag van een algemeen overleg over de Digitale Implementatieagenda ( 26643, nr. 243 ).

De beraadslaging wordt geopend.

De heer El Fassed (GroenLinks):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het programmabureau "Nederland Open in Verbinding" is gestopt met stimulerende en ondersteunende taken;

overwegende dat het beleid voor open standaarden en open source software van kracht blijft na 2011 en de uitvoering door (mede)overheden doorgaat;

constaterende dat het actieplan "Nederland Open in Verbinding" van kracht is voor de semipublieke sector;

constaterende dat onduidelijkheid bestaat over welke organisaties en instellingen tot de semipublieke sector behoren;

verzoekt de regering, een overzicht te geven van alle organisaties en instellingen die tot de semipublieke sector behoren en een rapportage te vragen over de stand van zaken in de uitvoering van het actieplan "Nederland Open in Verbinding";

verzoekt de regering, na zes maanden de Kamer te informeren over de resultaten daarvan en concrete beleidsmaatregelen om de uitvoering van het beleid voor open standaarden en open source software vorm te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid El Fassed. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 244 (26643).

Er zijn geen andere woordmeldingen. Wij wachten even totdat de minister beschikt over de tekst van de motie.

Minister Verhagen:

Voorzitter. Ik dank de Kamer voor de mogelijkheid om nader in te gaan op de nulmeting in de open standaard. In beginsel sta ik hier positief tegenover. Wij hebben meermalen gesproken over het gebruik van open standaarden en open source software, met name in de semipublieke sector. De vakministeries zijn op dit moment natuurlijk wel aan zet. Wij hebben de aftrap gegeven. Vooral voor specifieke sectoren zoals zorg en onderwijs zijn de vakministeries van belang. Het lijkt me op zich de beste de weg om mij te vragen hoe we op lastenluwe wijze inzicht kunnen geven in de stand van zaken. Als ik de motie zo mag interpreteren dat ik word opgeroepen om de vakministers te vragen hoe zij op een hanteerbare wijze inzicht kunnen geven in het gebruik van open standaarden en open source in de semipublieke sector, dan omarm ik de motie. In dat geval zijn wij het volgens mij namelijk eens.

De voorzitter:

Mijnheer El Fassed, wilt u daarop reageren?

De heer El Fassed (GroenLinks):

Ik wil de motie dan wel aanhouden.

Minister Verhagen:

Ik zal de Kamer dan in het najaar rapporteren op basis van dit verzoek.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer El Fassed stel ik voor, zijn motie (26643, nr. 244) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik dank de minister voor zijn antwoord. Voordat we verdergaan met het volgende VAO, moeten we even wachten op de woordvoerders. We lopen een beetje in op het schema. Ik wacht nog op mevrouw Dikkers en de heer Jansen; de heer Leegte is al present.

Ik schors enkele ogenblikken om de heer Van Vliet de gelegenheid te geven de minister te groeten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.