29 362 Modernisering van de overheid

Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2012

Op 4 november 2008 heeft de Nationale ombudsman zijn rapport «Behandeling burgerbrieven kan behoorlijker» gepubliceerd. In de kabinetsreactie op dit rapport is toegezegd dat jaarlijks door ieder departement afzonderlijk gerapporteerd zal worden over de afhandeling van burgerbrieven (tegelijk met de departementale jaarverslagen). In dat kader bied ik u de hierbij de rapportage Behandeling Burgerbrieven over het jaar 2011 van het ministerie van Defensie aan.

Uit de rapportage kan worden opgemaakt dat het merendeel van alle burgerbrieven binnen de, al dan niet verdaagde, wettelijke termijn wordt afgedaan. Voor de afdoening van aanvragen, bezwaarschriften en klaagschriften geldt dat de percentages van binnen de termijn afgedane zaken niet of nauwelijks afwijkt van de percentages van 2010. Ten aanzien van de afdoening van Wob-verzoeken kan worden opgemerkt dat thans ook de Wob-verzoeken inzake verkeersovertredingen in de rapportage zijn opgenomen in tegenstelling tot voorgaande jaren. Dit verklaart dan ook het hogere aantal Wob-verzoeken dat in deze rapportage is opgenomen.

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen

RAPPORTAGE BURGERBRIEVEN 2011

Aanvragen

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

2 191

2 178

99

0

0

X Noot
1

Aanvragen veiligheidsonderzoeken met betrekking tot sollicitanten en toegangsverleningen (ongeveer 14 000) zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze onderzoeken grotendeels betrekking hebben op de relatie werkgever-werknemer en bovendien door onderdelen van Defensie worden aangevraagd.

Bezwaarschriften

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

90

81

90

7

0

X Noot
1

De bezwaarschriften (10) met betrekking tot veiligheidsonderzoeken zijn buiten beschouwing gelaten (zie de noot van tabel Aanvragen).

Klaagschriften

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

800

769

96

Andere brieven. Hierover kan niet in aantallen worden gerapporteerd.1

Wob-verzoeken

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

190

163

86

15

6 (2 230 euro)

X Noot
1

Het gaat hier om 129 Wob-verzoeken inzake verkeersovertredingen en 61overige Wob-verzoeken. De Wob-verzoeken inzake verkeersovertredingen waren in de vorige rapportages niet opgenomen.

Postbus 51 – e-mailberichten en telefonie

Aantal ontvangen in Postbus 51 in verslagjaar

Aantal doorgestuurd naar Defensie

Percentage doorgestuurd naar Defensie

9 557

837

9


X Noot
1

De categorie «andere brieven» heeft betrekking op o.m. steunbetuigingen, condoleances, uitnodigingen, informatieverzoeken en sollicitaties. Deze categorie kan niet als zodanig in een informatiesysteem worden herkend, waardoor het niet mogelijk is om hierover jaarlijks te rapporteren.

Naar boven