Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-A nr. 67

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2012

Met deze brief wil ik u informeren over de uitvoering van de motie van het lid De Rouwe d.d. 23 juni 2010 inzake het achterstallig onderhoud van de Fries-Groningse kanalen (32 123 A, nr. 125).

In de motie werd de regering verzocht:

  • De door het Rijk gereserveerde middelen ad 34 mln. voor achterstallig onderhoud direct beschikbaar te stellen;

  • Opnieuw met de provincies Groningen en Fryslân in overleg te treden over de uitvoering van de reeds gemaakte afspraken.

Met de provincies Friesland en Groningen heb ik overeenstemming bereikt over het opnemen van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl binnen het hoofdvaarwegennet en over de afkoop van de financiële verplichtingen van het rijk met betrekking tot het Harinxmakanaal en het Winschoterdiep. Op 20 december 2011 is het convenant getekend, waarin de bestuurlijke afspraken inzake de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en de afkoop zijn vastgelegd.

Op grond van de afspraken in het convenant gaan eigendom, beheer en onderhoud van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl over naar het rijk. In het convenant zijn tevens afspraken gemaakt over het inlopen van het achterstallig onderhoud aan het Eemskanaal en het Van Starkenborghkanaal.

De provincies behouden de zijtakken Van Harinxmakanaal en Winschoterdiep/Rensel in eigendom, beheer en onderhoud. Het rijk heeft zijn financiële verplichtingen ten aanzien van deze zijtakken eeuwigdurend afgekocht. Na de bekrachtiging door Provinciale Staten begin dit jaar heeft de financiële afhandeling plaatsgevonden.

Het streven is om de nieuwe beheersituatie per 1 januari 2013 in te voeren, doch invoering zal in ieder geval uiterlijk 1 januari 2014 zijn gerealiseerd.

Ik ga ervan uit dat hiermee de problemen met betrekking tot het achterstallig onderhoud spoedig tot het verleden zullen behoren en beschouw hiermee de motie De Rouwe als afgedaan.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus