Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 21

21 Stemmingen Advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 ( 32014 ).

(Zie vergadering van 18 april 2012.)

In stemming komt het amendement-Groot c.s. (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 24 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Blanksma-van den Heuvel (stuk nr. 34, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 34 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komen de nader gewijzigde amendementen-Schaart c.s. (stuk nr. 33, I t/m IV).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze nadere gewijzigde amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat deze zijn aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Vliet (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 28 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Groot c.s. (stuk nr. 24, I tot en met VIII), de gewijzigde amendementen-Blanksma-van den Heuvel (stuk nr. 34, I tot en met III) en de nader gewijzigde amendementen-Schaart c.s. (stuk nr. 33, I tot en met IV).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.