Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233042 nr. 12

33 042 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2012

Op grond van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers dient het COA te beschikken over een Raad van Toezicht en een bestuur. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie van onderzoek COA is de voormalige algemeen directeur en beoogd bestuursvoorzitter van het COA ontslagen. De tijdelijk teruggetreden leden van de Raad van Toezicht hebben inmiddels hun functie neergelegd. Op 28 september 2011 heb ik de heer Harry Paul benoemd tot interim-bestuursvoorzitter van het COA. Voorts heb ik op 20 oktober 2011 mevrouw Ella Kalsbeek benoemd tot nieuw lid van de Raad van Toezicht.

Het is voor de continuïteit van de COA organisatie van belang dat een volwaardig bestuur en een volwaardige Raad van Toezicht worden aangesteld. Er zullen daarom op korte termijn vier nieuwe leden worden geworven die de Raad van Toezicht kunnen aanvullen. Vervolgens zal een nieuwe voorzitter worden geworven voor het bestuur van het COA.

Zoals ik heb aangegeven in mijn reactie op het rapport van de Commissie van onderzoek COA, is het mijn voornemen om, in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een wetswijziging te entameren om de bevoegdheden van de Raad van Toezicht ten aanzien van de voordracht voor benoeming, schorsing en ontslag van leden van het bestuur en de Raad van Toezicht uit de Wet COA te schrappen. Op dit moment heeft de Raad van Toezicht deze bevoegdheden nog wel. De nieuwe Raad van Toezicht zal dan ook een rol spelen bij de selectie van de nieuwe bestuursvoorzitter.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers