Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 120

120 Stemmingen Natuurakkoord

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het Natuurakkoord,

te weten:

  • - de motie-Koopmans/Van Veldhoven over definitief aanwijzen van de Natura 2000-gebieden (30825, nr. 159).

(Zie vergadering van 16 februari 2012.)

De voorzitter:

De motie-Koopmans/Van Veldhoven (30825, nr. 159) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nog niet alle beheerplannen bestuurlijk geaccordeerd zijn, waardoor aanpassing nog mogelijk en nodig is;

verzoekt de regering, de Natura 2000-gebieden definitief aan te wijzen waarvan de financiering van de maatregelen ter realisatie van de internationale doelen in het beheerplan zijn geregeld binnen de daartoe vastgestelde budgetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 180, was nr. 159 (30825).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koopmans/Van Veldhoven (30825, nr. 180, was nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.