Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 248

29 453 Woningcorporaties

Nr. 248 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2012

Inleiding

Op 26 januari 2012 heb ik u geïnformeerd over de financiële problemen die zijn ontstaan bij woningbouwvereniging Laurentius (Breda) en de afspraken die daarover destijds zijn gemaakt met de corporatie (onder andere het opstellen van een financieringsplan dat aan bepaalde eisen voldoet) (kamerstuk 29 453, nr. 223).

Op 26 april 2012 heb ik geïnformeerd over het feit dat ik Laurentius een aanwijzing heb gegeven om een definitief financieringsplan op te stellen en dat in dat kader een extern toezichthouder is benoemd in de persoon van dhr. L. Pouw (Kamerstuk 29 453, nr. 246).

Thans informeer ik u over de recente ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden bij Laurentius en welke nadere maatregelen zijn getroffen.

Ontwikkelingen

Op 21 mei 2012 is de directeur-bestuurder van Laurentius aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) onder leiding van het Functioneel Parket en het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM). Dit onderzoek is mede gebaseerd op signalen die eerder waren binnengekomen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) inzake Laurentius. Gezien de aard van de signalen zijn deze destijds ter behandeling overgedragen aan de IOD.

De ontwikkelingen zijn voor de Raad van Commissarissen aanleiding geweest om de directeur-bestuurder per direct te schorsen voor de duur van het onderzoek. Dat besluit is in overleg genomen met de extern toezichthouder. Op korte termijn zal een interim-bestuurder worden aangesteld.

Ik zal de corporatie opdragen om na te gaan (mede op basis van onafhankelijk forensisch onderzoek) of er schade is geleden en zo ja, of deze schade op derden valt te verhalen. De externe toezichthouder zal erop toezien dat dat gebeurt.

Vanwege de ontwikkelingen op het bestuurlijk niveau en het beoogde forensische onderzoek verleng ik de periode van aanstelling van de extern toezichthouder bij Laurentius met drie maanden. De aanstelling loopt nu tot 1 november 2012.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies