Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 22

22 Stemmingen Beperking ziekteverzuim vangnetters

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) ( 33241 ),

en over:

  • - de motie-Klaver c.s. over begeleiding van zieke werklozen (33241, nr. 14);

  • - de motie-Vermeij/Ulenbelt over aanhouden van het wetsvoorstel (33241, nr. 15);

  • - de motie-Huizing over een anticumulatieregeling voor Ziektewet- en WW-uitkeringen (33241, nr. 16);

  • - de motie-Huizing/Van Hijum over het oprekken van de loonsomgrens voor kleine werkgevers (33241, nr. 17);

  • - de motie-Van den Besselaar over eenduidige definities (33241, nr. 18);

  • - de motie-Van den Besselaar over het hanteren van de voorhangprocedure (33241, nr. 19);

  • - de motie-Verhoeven c.s. over vangnetters met psychosociale problemen (33241, nr. 20);

  • - de motie-Van Hijum c.s. over werkhervatting van vangnetters (33241, nr. 21).

(Zie vergadering van 3 juli 2012.)

De voorzitter:

Aangezien de motie vraagt om aanhouding van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie op stuk nr. 15 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

In stemming komt de motie-Vermeij/Ulenbelt (33241, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het amendement-Vermeij c.s. (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 13 voorkomende amendement als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Klaver (stuk nr. 22) tot invoegen artikel IXa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Klaver (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (33241, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Huizing (33241, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van den Besselaar (PVV):

Voorzitter. Ik had verzocht om eerst te stemmen over mijn motie.

De voorzitter:

Ja, voor de motie op stuk nr. 17. Het gaat als volgt. Je hebt eerst de motie op stuk nr. 16, vervolgens de motie op stuk nr. 18 en dan de motie op stuk nr. 17. Wij hadden u dus goed begrepen.

In stemming komt de motie-Van den Besselaar (33241, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Huizing/Van Hijum (33241, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Besselaar (33241, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven c.s. (33241, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (33241, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.