Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 6

6 Stemmingen Jaarverslag en slotwet EL&I (onderdeel Landbouw en Natuur)

Aan de orde zijn de stemmingen over de moties, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Landbouw en Natuur van Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011,

te weten:

  • - de aangehouden motie-Jacobi over het informeren van de Kamer over de realisaties ehs en ILG (33240-XIII, nr. 9);

  • - de motie-Jacobi c.s. over het onder voorwaarden verlenen van decharge (33240-XIII, nr. 17);

  • - de gewijzigde motie-Jacobi c.s. over een maatregelenpakket (33240-XIII, nr. 18, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleggen van 7 juni en 4 juli 2012.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Jacobi (33240-XIII, nr. 9) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (33240-XIII, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de PVV-fractie ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi c.s. (33240-XIII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.