Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 115

115 Stemmingen Positie gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over positie gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar,

te weten:

  • - de motie-Van Gent c.s. over inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2013 (32550, nr. 38);

  • - de motie-Heijnen c.s. over geen nieuwe trouwambtenaren met gewetensbezwaren aanstellen (32550, nr. 39).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32550, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn motie om een eind te maken aan het fenomeen gewetensbezwaarde trouwambtenaren, ook wel weigerambtenaren geheten, is aangenomen. Het is de tweede keer dat een dergelijke motie wordt aangenomen. Daarom zou ik graag voor 1 augustus aanstaande van het kabinet per brief willen weten hoe het de motie voortvarend zal uitvoeren.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden.

In stemming komt de motie-Heijnen c.s. (32550, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Heijnen (PvdA):

Voorzitter. Ook de Partij van de Arbeid wenst een brief van het kabinet naar aanleiding van de aangenomen motie op stuk nr. 39. Mocht die brief teleurstellend zijn, dan is het signaal van een zo grote meerderheid in deze Kamer voor de gemeenten ook duidelijk.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden.