Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230825 nr. 159

30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 159 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld 16 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het positief is dat er een onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur is bereikt, dat het financieel bindend kader is ter realisatie van de internationale doelen;

overwegende, dat de PAS-middelen conform de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff (33 000-XIII, nr. 117) worden ingezet op emissiebeperkende maatregelen en herstelmaatregelen die aantoonbaar en noodzakelijk zijn voor de ontwikkelruimte van bedrijven;

van mening, dat beheerplannen pas geborgd zijn indien de kosten van de maatregelen ter realisatie van de internationale doelen gedekt zijn;

overwegende, dat nog niet alle beheerplannen bestuurlijk geaccordeerd zijn, waardoor aanpassing nog mogelijk en nodig is;

verzoekt de regering enkel Natura 2000-gebieden definitief aan te wijzen waarvan de financiering van de maatregelen ter realisatie van de internationale doelen in het beheerplan zijn geregeld binnen de daartoe vastgestelde budgetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans