Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 124

124 Stemmingen Landbouw en Visserijraad

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand/Van Dekken over herroepen van de vrijstelling van het verbod op ingrepen in de pluimveesector (21501-32, nr. 613).

(Zie vergadering van 14 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand/Van Dekken (21501-32, nr. 613) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de pluimveesector een vrijstelling heeft gegeven van het verbod op ingrepen, waardoor pijnlijke ingrepen bij pluimvee zoals het verkorten van de snavel en het deels verwijderen van tenen, sporen en kammen, nog tien jaar lang mogen worden toegepast;

overwegende dat het verbod op deze ingrepen oorspronkelijk in 2001 had moeten ingaan, dat de sector vervolgens tot 2006 vrijstelling verleend is, dat deze vrijstelling verlengd is tot 2011 en dat deze nu wederom met tien jaar verlengd is;

van mening dat de wet dient te worden nageleefd;

verzoekt de regering, de vrijstelling van het verbod op ingrepen in de pluimveesector tot 2021 te herroepen en het verbod op 1 januari 2015 onherroepelijk van kracht te laten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 630, was nr. 613 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (21501-32, nr. 630, was nr. 613).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.