Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 122

122 Stemmingen Crisis- en herstelwet

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht ( 33135 ).

en over:

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Kuiken over evaluatie van de Crisis- en herstelwet (33135, nr. 28);

  • - de motie-Kuiken/Houwers over een leer- en ervaringstraject (33135, nr. 29);

  • - de motie-Van Tongeren over opschorting van het verlengen van de Crisis- en herstelwet (33135, nr. 30);

  • - de motie-Koopmans over het buiten werking stellen van regelgeving (33135, nr. 40);

  • - de motie-Van Tongeren over de effecten van het wetsvoorstel op mens, milieu, dier en natuur (33135, nr. 43);

  • - de motie-Van Tongeren over de aanleg van windmolens (33135, nr. 44);

  • - de motie-Paulus Jansen over omgevingsvergunningen voor een tijdelijke planologische afwijking (33135, nr. 45);

  • - de motie-Van Bemmel over het schrappen van het Natura 2000-beleid (33135, nr. 46).

(Zie vergadering van 3 juli 2012.)

De voorzitter:

Het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 27) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Op verzoek van mevrouw Kuiken stel ik voor, haar motie (33135, nr. 29) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (33135, nr. 44) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat en de waterschappen, waar mogelijk, onder andere met het oog op de waterveiligheid, medewerking verlenen aan de aanleg van windmolens bij dijklichamen en andere waterstaatwerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 98, was nr. 44 (33135).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Aangezien de motie op stuk nr. 30 vraagt om opschorting van verlenging van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over deze motie alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33135, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Verhoeven (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verhoeven (stuk nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ouwehand (stuk nr. 33) tot het invoegen van onderdelen Ca en Cb.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Kuiken (stuk nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Kuiken (stuk nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 38, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 38 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Kuiken (stuk nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Verhoeven (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Bemmel (stuk nr. 34, I) tot het invoegen van onderdeel La.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 34 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 42, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en D66 voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 42 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kuiken/Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ouwehand (stuk nr. 48, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 48 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Namens de fractie van de ChristenUnie heb ik me de afgelopen weken bijzonder kritisch uitgelaten over het permanent maken van de Crisis- en herstelwet. Met het aannemen van de amendementen op de stukken nrs. 21, 54 en 55 is het wetsvoorstel op een paar fundamentele onderdelen gewijzigd. Voor de ChristenUnie biedt dit voldoende basis om uiteindelijk voor het wetsvoorstel te kunnen stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Kuiken (stuk nr. 55), het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 21) en het gewijzigde amendement-Kuiken/Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Kuiken (33135, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans (33135, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33135, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren (33135, nr. 58, was nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (33135, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bemmel (33135, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.