Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-VIII nr. 8

33 240 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011

Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 14 juni 2012

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 (Kamerstuk 33 240 VIII, nr. 2).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 14 juni 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Van Bochove

Adjunct-griffier van de commissie, Arends

1

Kunt u een lijst geven van ambtenaren en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) op het ministerie OCW met hun salaris wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Het aantal ambtenaren met een salaris hoger dan € 100 000,– is beperkt (schaal 16 en hoger). Het gaat om 42 personen inclusief DUO. Het publiceren van een lijst zou herleid kunnen worden tot individuele personen en kan het grondrecht tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals opgenomen in de grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in het geding zijn. Dat is de reden waarom in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT, Kamerstuk 30 189, nr. 3, pagina 9) nadrukkelijk een relatie met het privacy-aspect wordt aangegeven. Ik kan deze vraag daarom niet beantwoorden.

Voor de extern ingehuurde werknemers is deze informatie niet beschikbaar, deze gegevens worden niet geregistreerd. Alleen wanneer het uurloon meer dan € 225,– bedraagt wordt dit apart geregistreerd.

2

Kunt u een lijst geven van werknemers en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) in het hoger onderwijs met daarbij het salaris en de naam van de instelling, wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Salarisgegevens van personeel van de door u genoemde instellingen zijn mij niet bekend. Instellingen in de (semi)publieke sector zijn – op grond van de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) – wel verplicht om inkomens, die hoger zijn dan de WOPT-norm, op te nemen in het financiële jaarverslag en digitaal te melden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De WOPT-norm voor 2011 bedraagt € 193 000. Het ministerie van BZK verstuurt voor het eind van dit jaar een rapportage over 2011 aan de Tweede Kamer.

3

Kunt u een lijst geven van werknemers en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) in het middelbaar beroepsonderwijs met daarbij het salaris en de naam van de instelling, wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 2.

4

Kunt u een lijst geven van werknemers en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) in het voortgezet onderwijs met daarbij het salaris en de naam van de instelling, wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 2.

5

Kunt u een lijst geven van werknemers en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) in het basisonderwijs met daarbij het salaris en de naam van de instelling, wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 2.

6

Kunt u een lijst geven van werknemers en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) die via onderwijsprojecten onder de verantwoordelijkheid van OCW vallen, met daarbij het salaris en de naam van het project, wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 2.

7

Kunt u een lijst geven van werknemers en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) bij de publieke omroep met daarbij het salaris en de naam van de organisatie, wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 2.

8

Kunt u een lijst geven van werknemers en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) in de gesubsidieerde culturele sector met daarbij het salaris en de naam van de organisatie, wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 2.

9

Kunt u een lijst geven van werknemers en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) van organisaties die anderszins onder uw verantwoordelijkheid vallen met daarbij het salaris en de naam van de instelling, wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 1.

10

Kunt u een lijst geven van ambtenaren en extern ingehuurde werknemers (functies noemen volstaat) bij DUO met hun salaris wanneer dit hoger is dan een ton (€ 100 000)? Zo neen, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 1.

11

Kunt u aangeven waarom het onduidelijk is welke drempels voor het volgen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden weggenomen en of dat gelukt is met de € 188,4 mln. die daaraan is uitgegeven?

In het Jaarverslag worden impliciet drempels genoemd die worden weggenomen. Het gaat hier om o.a. de drempels laaggeletterdheid, psychische stoornissen en gedragsproblemen. Met betrekking tot laaggeletterdheid is het «Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006–2010 Van A tot Z betrokken» (Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 142) met 1 jaar verlengd t/m 2011. Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat laaggeletterdheid op de kaart is gezet, meer mensen een cursus zijn gaan volgen en gemeenten, provincies, bedrijven en overige organisaties meer aandacht hebben besteed aan de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarnaast is het aantal aanvragen voor leerlinggebonden financiering (LGF) gestegen tot 7 928 in 2011. 77% van de aanvragen betreft deelnemers met een psychische stoornis of gedragsproblematiek.

12

Kunt u aangeven hoe inzichtelijker wordt gemaakt dat de inzet van de minister heeft bijgedragen aan de maatschappelijke effecten?

OCW maakt voor de begroting een periodieke planning van beleidsdoorlichtingen die zijn gericht op een integrale beoordeling van doelmatigheid en effectiviteit van het gevoerde beleid. Ten behoeve van die beleidsdoorlichtingen laat OCW verschillende monitor- en evaluatie-onderzoeken uitvoeren.

13

Wat is de achterliggende oorzaak dat inkoopbeheer waaronder de naleving van de Europese aanbestedingsregels al sinds 2009 niet op orde is?

Het Ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren diverse beheersmaatregelen/verbeteracties op het inkoopproces uitgevoerd die passen bij het bestaande sturingsmodel van integrale managementverantwoordelijkheid. Deze beheersmaatregelen/verbeteracties hebben, zoals ook de Rekenkamer constateert in het achtergronddocument «Verantwoordingsonderzoek bij het Ministerie van OCW 2011», al een positief effect op het inkoopproces gehad. In het eerste kwartaal van 2012 zijn aanvullende maatregelen genomen die ertoe moeten leiden dat het inkoopbeheer in de loop van 2012 op orde is.

14

Wat is er precies aan onvolkomenheden (met name met betrekking tot DUO) geconstateerd?

Is aan te geven om welke bedragen per post het gaat?

Wat is er gedaan om de onvolkomenheden met betrekking tot de bedrijfsvoering op te lossen, en wanneer zijn daar de resultaten van te verwachten?

De volgende onvolkomenheden zijn geconstateerd.

 • 1. De geconstateerde onvolkomenheden op het domein van inkoop betreft een bedrag van ca. € 30 miljoen en is terug te voeren op;

  • het niet juist toepassen van een overgangsperiode bij de afloop van de periode van de aanbesteding.

  • het onjuist toepassen van de regels bij doorlevering van diensten. Het bedrag van de onvolkomenheid is opgelopen, omdat de regel consequent onjuist is toegepast.

Er is een project gestart om de tekortkomingen op te lossen.

 • 2. Er zijn tekortkomingen geconstateerd bij de toepassing en controle op de subsidievoorwaarden, bij de toekenning van subsidies en afwikkeling van voorschotten. Per direct zijn de volgende verbetermaatregelen genomen:

  • verscherpte controle op de rechtmatigheid en juiste voorschotten administratie;

  • review op naleven van maatregelen binnen eigen regelkring;

  • juiste wijze van verantwoording oude beschikkingen

  • uitvoeren audit onderzoek op (de naleving van) de taakverdeling bij subsidies tussen DUO en OCW.

 • 3. De aanbevelingen van de AR met betrekking tot Informatiebeveiliging en actualiteit bedrijfscontinuiteitsplan worden door DUO overgenomen en geïmplementeerd.

Voorzien is dat alle onvolkomenheden door maatregelen in 2012 wordt opgelost.

15

Welke informatie is wel beschikbaar over de inhuur van externen?

Behalve het al gemelde percentage van de totale personele uitgaven (zie bijlage 2 van het Jaarverslag) zijn de uitgaven aan externen, onderverdeeld in een aantal categorieën, bekend.

16

Kan er een lijst worden gegeven conform bijlage topinkomens met personen die meer dan 100% van het ministersalaris verdienen?

In het Departementaal Jaarverslag 2011 is op bladzijde 174 de bijlage Topinkomens opgenomen. Hierin is de gevraagde informatie opgenomen, het gaat om twee personen, totaal gaat het om € 426 000,–.

17

Hoeveel personen verdienen meer dan 100% van het ministersalaris?

Zie het antwoord op vraag 16.

18

Wat is het totaalbedrag aan uitgaven die boven de 100% van het ministersalaris wordt uitgegeven?

Het totaalbedrag dat uitkomt boven de WOPT-norm van € 193 000 betreft € 40 443,84.

19

Hoeveel externen zijn aangenomen voor € 225 per uur? Hoeveel hebben zij in totaal gewerkt in 2011?

Het Ministerie van OCW heeft in 2011 geen externen aangenomen met een tarief van € 225 (exclusief btw) per uur of hoger.

20

Hoeveel bedragen de ambtelijke personeelsuitgaven in het totaal?

De ambtelijke personeelsuitgaven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 bedragen in totaal € 313 497 366,–.

21

Wat is het precieze percentage externe inhuur inclusief berekening hoe daartoe is gekomen?

De berekening van dit percentage is voorgeschreven door het Ministerie van BZK. Het precieze percentage externe inhuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 is 10,24%. Dit percentage is verkregen uit de volgende berekening: uitgaven externe inhuur gedeeld door de ambtelijke personeelsuitgaven plus uitgaven externe inhuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011, ofwel € 35 763 618 / (€ 313 497 366 + € 35 763 618) is 10,24%.