Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 74

74 Compacte rijksdienst

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2012 over de compacte rijksdienst/overheidsdienstverlening.

De voorzitter:

Het is mijn trieste plicht om voor het laatst het woord te geven aan Ger Koopmans, die jarenlang mijn buurman in de bankjes was.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer eerder de motie Van Vliet heeft aangenomen;

overwegende dat de regering aangeeft dat er "geen onomkeerbare besluiten genomen zijn over het sluiten …" et cetera;

constaterende dat er wel een Huisvestingsvisie Belastingdienst (14 mei 2012) en een voorgenomen ondernemersbesluit "herinrichting en concentratie" Middellange Termijn Plan 2012–2015 is;

verzoekt de regering om nu te stoppen met het voorbereiden van de sluiting van belastingkantoren in Emmen en Venlo;

verzoekt de regering tevens om de Kamer te informeren over de uitwerking van de masterplannen per provincie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Koopmans en Heijnen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94 (31490).

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Het klopt: dit was de laatste. Het ga u allen goed!

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Het ga u goed, mijnheer Koopmans. Ik weet dat ik spreek namens de gehele Kamer.

Wij wachten even tot de minister over de tekst van de motie beschikt.

Minister Spies:

Voorzitter. Het is bijzonder dat de laatste motie die ik hier vanavond mag behandelen, is ingediend door oud-collega Koopmans; zeer gewaardeerd oud-collega Koopmans. Dat neemt niet weg dat ik wel een paar kritische kanttekeningen bij deze motie wens te plaatsen. In het dictum van deze motie staan twee verzoeken aan de regering. De eerste is om nu te stoppen met de voorbereiding van de sluiting van de belastingkantoren in Emmen en Venlo. Er wordt nu geen sluiting voorbereid van de belastingkantoren van Emmen en Venlo. De afweging of de Belastingdienst in Emmen en Venlo gehuisvest blijft, is onderdeel van een veel bredere afweging, namelijk van de gehele afweging die wij maken over de huisvesting van de rijksdienst. Ik heb de Kamer toegezegd dat ik haar ieder half jaar over de voortgang daarvan informeer. Daardoor zie ik het tweede deel van het dictum als ondersteuning van beleid, terwijl ik het eerste deel van het dictum moet ontraden. Dat maakt het wat ingewikkeld.

De voorzitter:

Ja, maar u komt met een oordeel.

Minister Spies:

Ja.

De voorzitter:

Tenzij wij voor de helft voor de motie-Koopmans/Heijnen kunnen stemmen en voor de andere helft ertegen, maar dat lijkt mij een staatsrechtelijk unicum.

Minister Spies:

Dan verklaar ik deze motie als overbodig.

De voorzitter:

En dus "oordeel Kamer"?

Minister Spies:

Nee, "overbodig". Ik ken het oordeel "overbodig", voorzitter, en u ook.

De voorzitter:

Bij dezen hebben wij dat genoteerd.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik dank de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor haar deelname aan het debat.

Wij stemmen vandaag nog over de ingediende motie. Dat zal, ijs en weder dienende, rond 23.30 uur zijn.

Ik heet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van harte welkom.