Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 88

88 Stemmingen MIRT

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het MIRT,

te weten:

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink stel ik voor, haar motie (33000-A, nr. 74) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000-A, nr. 76) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ProRail voor behoud van de doorgaande trein Tiel-Elst-Arnhem en toekomstige groei van het aantal treinen tussen Arnhem en Nijmegen in het capaciteitsvergrotingsplan van 14 juni 2012 een viersporige oplossing bij Elst heeft uitgewerkt en deze oplossing ruimtelijk mogelijk is;

constaterende dat er in Elst is gekozen voor een driesporige oplossing;

constaterende dat dit het volgens ProRail noodzakelijke vierde spoor geplande bebouwing raakt en daarom het stedenbouwkundig plan "Elst centraal" en de bestemmingsplannen moeten worden aangepast voor de realisatie van dit spoor;

overwegende dat het dicht op het spoor bouwen strijdig is met artikel 20 en 21 van de Spoorwegwet;

overwegende dat er voldoende ruimte langs het spoor van het hoofdrailnet moet blijven voor toekomstige uitbreidingen;

overwegende dat de meerkosten voor een vierde spoor 34 mln. zijn en de noodzaak voor realisatie hiervan voor 2028 reëel is;

verzoekt de regering, het vierde spoor bij Elst (oostzijde van het station) fysiek voor de toekomst niet onmogelijk te maken en daarom de gemeente Overbetuwe een aanwijzing te geven het stedenbouw stedenbouwkundig plan "Elst centraal" en het bestemmingsplan hierop aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 89, was nr. 76 (33000-A).

De motie-Kuiken (33000-A, nr. 82) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend dat de combivariant 2 voor de doortrekking van de A15 regionaal unaniem de voorkeur heeft en voor alle omwonenden de meest optimale tracéligging is;

overwegend dat de combivariant 2 Angeren en Groessen veel meer ontlast en het landschap veel minder aantast;

verzoekt de regering om de combivariant 2 als voorkeurstracé te benoemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 90, was nr. 82 (33000-A).

De motie-Kuiken/Van Gent (33000-A, nr. 83) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de noordvariant voor de tweede sluiskolk bij Eefde onnodig veel belasting voor de leefomgeving met zich meebrengt en bij laag water niet voldoende probleemoplossend is;

overwegende dat de omwonenden in grote meerderheid voorstander zijn van de middenvariant;

roept de regering ertoe op om een second opinion te verrichten naar de twee varianten en de reeds bestaande informatie over het onderzoek naar beide varianten, waaronder de informatie van RWS en Grontmij, toe te sturen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 91, was nr. 83 (33000-A).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gent (33000-A, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (33000-A, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000-A, nr. 89, was nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Kuiken (33000-A, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (33000-A, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot/De Rouwe (33000-A, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuiken c.s. (33000-A, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuiken (33000-A, nr. 90, was nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuiken/Van Gent (33000-A, nr. 91, was nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Er is een klein foutje gemaakt bij de gewijzigde motie op stuk nr. 90, was nr. 82. Het is jammer voor mevrouw Kuiken, maar de fractie van GroenLinks was toch echt tegen.

De voorzitter:

Goed. De motie blijft verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33000-A, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Aptroot (33000-A, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.